ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε - - ΓΕΡΑΚΑΣ-GROUP VAG

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 198, 15344   ΓΕΡΑΚΑΣ-GROUP VAG

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Μπ?τα? Μ?τορ? ΑE ε?ναι εξειδικευμ?νο συνεργε?ο για Group Vag που δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του αυτοκιν?του για περισσ?τερα απ? 35 χρ?νια. Σε ?λη αυτ? την περ?οδο, ?χει ασχοληθε? με ?λου? του? τομε?? που αφορο?ν την αυτοκ?νηση και π?ντα μ?σα απ? την συνεργασ?α του, σαν επ?σημο? ?μπορο? και επισκευαστ?? ?λων των μοντ?λων του Group Vag.

Η απ?λυτη εξειδ?κευση και απερι?ριστη εκπα?δευση του προσωπικο?, στου? τομε?? πωλ?σεων, επισκευ?? και φανοποιε?α?, σε σ?γχρονα μηχαν?ματα, και σε? συστ?ματα ποι?τητα? και αυστηρο? ελ?γχου, αποτελο?ν συγκριτικ? πλεον?κτημα??ναντι του ανταγωνισμο?, για μια εταιρε?α που δεσμε?εται ?τι μπορε? να καλ?ψει και την πιο δ?σκολη και απαιτητικ? περ?πτωση.
?
Η αυστηρ? προσ?λωση στην διατ?ρηση τη? σωστ?? σχ?ση? με τον πελ?τη, στην παροχ? υπηρεσι?ν υψηλο? επιπ?δου και στη χρ?ση ?ριστη? ποι?τητα? υλικ?ν, ?ταν και ε?ναι σημε?ο αναφορ?? και φιλοσοφ?α ζω?? τη? εταιρε?α? Μπ?τα? Μ?τορ?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

?
  • Ταχ?τατη και φιλικ? εξυπηρ?τηση
  • Βελτι?σει? (REVO) ατμοσφαιρικ?ν και Turbo
  • Ανταγωνιστικ?? τιμ??
  • Αυτοκ?νητο εξυπηρ?τηση? πελατ?ν
  • Αναβαθμ?σει? μηχανικ?? και αισθητικ??

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频