Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε - - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Λεωφ. Μαραθ?νο? 34, 15344   ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εμπορικ? εταιρ?α ανταλλακτικ?ν??Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε??ιδρ?θηκε το 1985 απ? την δε?τερη γενι? τη? οικογ?νεια?, ω? συν?χεια τη? ?ΔΗΜ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ? η οπο?α ε?χε?παρουσ?α απ? το 1964?στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν.

Σ?μερα η ν?α εταιρ?α πρωταγωνιστε? στον χ?ρο, κ?νοντα??αποκλειστικ??εισαγωγ?? ανταλλακτικ?ν?αυτοκιν?των ΙΑΠΩΝΙΑΣ- ΕΥΡΩΠΗΣ. Η πολυετ?? πε?ρα των στελεχ?ν τη? επιχε?ρηση? εγγυ?ται την ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν εν? η ευκολ?α στην παραγγελ?α και παρ?δοση οποιουδ?ποτε ανταλλακτικο?, ε?ναι μοναδικ?.

Η γκ?μα τη? εταιρ?α?, η οπο?α διαρκ?? ανανε?νεται, περιλαμβ?νει τ?σο?μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ??(ε?δη φανοποι?α?, μηχανικ?, ηλεκτρικ? και ηλεκτρονικ? μ?ρη) ?σο?και καινο?ργια?(γν?σια και επιλεγμ?να after-market).

Παρ?χεται ?τσι η δυνατ?τητα στου? πελ?τε? τη? εταιρε?α? να συνδυ?σουν-επιλ?ξουν αν?λογα με τι? αν?γκε? του αυτοκιν?του του?,?τα καταλληλ?τερα ανταλλακτικ? στι? πιο προσιτ?? τιμ?? τη? αγορ??.
?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τερ?στια γκ?μα για μηχανικ? μ?ρη, φανοποιε?α? αλλ? και ηλεκτρικ? ανταλλακτικ?.
  • Αυθημερ?ν παρ?δοση σ ε?λη την Ελλ?δα
  • Δυνατ?τητα συνδυασμο? γν?σιων - μεταχειρισμ?νων - ιμιτασι?ν ανταλλακτικ?ν
  • Οικονομικο? διακανονισμο? και πληρωμ?? με κ?ρτε?
  • Εξατομικευμ?νε? λ?σει?

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? 07:30 - 16:00

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频