ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE ΜΠΕΤΣΗΣ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - - ΔΑΦΝΗ

ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE - ΜΠΕΤΣΗΣ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE - ΜΠΕΤΣΗΣ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΘΕΩΝ 4, 17237   ΔΑΦΝΗ

2109716964?  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE αποτελε? μον?δρομο στην επιλογ? των ιδιοκτητ?ν Mini που ψ?χνουν ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.

Η επιχε?ρηση ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE στην περιοχ? τη? Δ?φνη?,?αναλαμβ?νει τον ?λεγχο, τον service, την επισκευ? και?εξειδικευμ?νε? εργασ?ε? στα αυτοκ?νητα ΜΙΝΙ απ? το 1998.?Οι υπηρεσ?ε? τη? εταιρε?α? βασ?ζονται στην πολ?χρονη εμπειρ?α του?, την διαρκ? εξ?λιξη και την τεχνογνωσ?α που απαιτε?ται για την εγγυημ?νη ποι?τητα των τεχνικ?ν εργασι?ν που προσφ?ρουν.

Ο χ?ρο? του συνεργε?ου?ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE?ε?ναι εξοπλισμ?νο? με?ειδικ? εργαλε?α και διαγνωστικ? μηχαν?ματα?για την ολοκληρωμ?νη υποστ?ριξη ?λων των εργασι?ν. Υπ?ρχει η δυνατ?τητα να αποκατασταθο?ν ?λε? οι μηχανικ??, ηλεκτρονικ?? και ηλεκτρολογικ?? βλ?βε? που μπορε? προκ?ψουν στο ΜΙΝΙ σα?. Επ?ση? πραγματοποιε?ται σ?ρβι? στο σ?στημα air condition, ?κδοση κ?ρτα? καυσαερ?ων, καθ?? και ?λεγχο? πριν το ΚΤΕΟ.

?λα τα ανταλλακτικ? ε?ναι επ?νυμα, ανταποκρ?νονται στι? προδιαγραφ?? και ?χουν την εγγ?ηση του κατασκευαστ?. Θα βρε?τε μια πλ?ρη γκ?μα και τι? πιο αξι?λογε? μ?ρκε? τη? αγορ??. Η?ασφ?λεια και αξιοπιστ?α του αυτοκιν?του σα??αποτελε? πρωταρχικ? σκοπ? τη? εταιρε?α??ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE.

Επ?ση?, η μακρ?χρονη εμπειρ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του και?η συνεργασ?α τη? ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE με του? μεγαλ?τερου? και καλ?τερου? ο?κου? κατασκευαστ?ν αξεσου?ρ και βελτιωτικ?ν προ??ντων, εξασφαλ?ζουν την ποι?τητα και την αξιοπιστ?α που αναλογε? σε ?να ΜΙΝΙ.

Παρ?λληλα,?το συνεργε?ο ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE ?χει αποκτ?σει εμπειρ?α και γν?ση στον τομ?α τη? βελτ?ωση??μηχανολογικ?ν, αλλ? και ηλεκτρονικ?ν συστημ?των των αυτοκιν?των MINI. Η επιχε?ρηση ?χει εδραιωθε? στο χ?ρο τη? βελτ?ωση? MINI, προσφ?ροντα? υψηλ? ποι?τητα εργασ?α?, προ??ντων και υπηρεσι?ν, σε πολ? λογικ?? τιμ??.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频