ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ - - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 19, 157 73   ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Στα?ρο? Παξιν??, ξεκ?νησε τη δραστηρι?τητ? τη? στο χ?ρο των ελαστικ?ν το 1993 στη περιοχ? του Ζωγρ?φου, εν? η πρ?τερη εμπειρ?α στην εφαρμογ? και Service ελαστικ?ν??χει ξεκιν?σει απ? το 1982.

Λ?γω τι? 30ετο?? εμπειρ?α? που διαθ?τει? ?χει επιλεχθε? απ? τι? εταιρε?ε? Contintental, Michelin, και Pirelli? ω? εξουσιοδοτημ?νο? αντιπρ?σωπ?? του?.

Η τεχνογνωσ?α που διαθ?τει καθ?? και το εξειδικευμ?νο και π?ντα εν?μερο για τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? προσωπικ? τη?, την ?χει καθιερ?σει ω? μια απ? τι? καλ?τερε? επιλογ?? τη? αγορ????και ?χει?επισφραγιστε? απ??πιστοπο?ηση?ISO??για τι? ακ?λουθε? υπηρεσ?ε??:

  • Service Ελαστικ?ν
  • Εξυπηρ?τηση πελατ?ν
  • Π?ληση ελαστικ?ν
Αν επιθυμε?τε να? ε?στε σ?γουροι για τη ποι?τητα των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν και τη? αναλογ?α? τιμ?? επισκεφθε?τε την Παξιν??.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频