ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΑΛΙΑΡΙΔΗΣ DAIHATSU - - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - DAIHATSU

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΑΛΙΑΡΙΔΗΣ DAIHATSU

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΑΛΙΑΡΙΔΗΣ DAIHATSU

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 561 & ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 5, 16341   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - DAIHATSU

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το συνεργε?ο Ιω?ννη? Σαλιαρ?δη? ?ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο?κ?ντρο εξυπηρ?τηση? για μοντ?λα Daihatsu και ?χι μ?νο, που αναλαμβ?νει κ?θε ε?δου? εργασ?ε? που αφορο?ν στην επισκευ? και συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?. Η περιοδικ? συντ?ρηση εξασφαλ?ζει μακροχρ?νια? σχ?ση ?συμβ?ωση? με το αυτοκ?νητ? σα?. Η Daihatsu Σαλιαρ?δη??με πολυετ? εμπειρ?α,?θα σα? προσφ?ρει ποιοτικ? αποτ?λεσμα στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? τη? αγορ??.
?
Η εταιρ?α Σαλιαρ?δη??προσφ?ρει εξειδικευμ?νε? εργασ?ε??με γενικ? service για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των, λ?σει? σε ηλεκτρολογικ? προβλ?ματα,? γν?σια και aftermarket ανταλλακτικ? Daihatsu, εμπορ?α ελαστικ?ν, service για το air condition, φροντ?δα του αυτοκιν?του με ξεθ?μπωμα ? γυ?λισμα των φαν?ν, καθ?? και ?λεγχο ΚΤΕΟ και κ?ρτα? καυσαερ?ων.?

Αναλαμβ?νει με επαγγελματισμ? και υπευθυν?τητα?εργασ?ε? φανοποιε?α?,?με ?την εμπειρ?α του προσωπικο? να εγγυ?ται το σωστ? αποτ?λεσμα.?Ακ?μη και αν ε?στε κ?τοικο? νησιο?, οι ?νθρωποι τη? εταιρ?α? αναλαμβ?νουν να παραλ?βουν και να παραδ?σουν το αυτοκ?νητο σα? απ? και προ? το λιμ?νι.

Η εταιρ?α Σαλιαρ?δη??ασχολε?ται επ?ση? με την εμπορ?α μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των. ?Με μια επ?σκεψη στι? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? στην Ηλιο?πολη μπορε?? να επιλ?ξει? το επ?μενο σου αυτοκ?νητο, μ?σα απ??μια πλ?ρη γκ?μα μεταχειρισμ?νων οχημ?των.
Συνεχ?? εκπα?δευση, μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και εξατομικευμ?νε? λ?σει? οδ?γησαν στο σημεριν? μεγ?λο πελατολ?γιο τη? επιχε?ρηση?, με?χιλι?δε? ικανοποιημ?νου? πελ?τε?.

Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?, ?πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??.?Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.

?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频