ΑΦΟΙ Γ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ - - ΙΛΙΟΝ

ΑΦΟΙ Γ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΦΟΙ Γ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

ΚΑΣΤΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 3 , 13122   ΙΛΙΟΝ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ε?ν ε?στε και εσε?? κ?τοχο? Mercedes ? Smart και θ?λετε την καλ?τερη εξυπηρ?τηση στο χαμηλ?τερο κ?στο?, το συνεργε?ο Αφο? Χατζηανδρ?ου ε?ναι μον?δρομο?. ?ριστο service, ?λα τα ανταλλακτικ? και εξαιρετικ?? τιμ??.

Με 30 χρ?νια εμπειρ?α? στι? πλ?τε? τη?, η επιχε?ρηση Αφο? Χατζηανδρ?ου θα κ?νει τα π?ντα για τη Mercedes? το Smartσα?. Το προσωπικ? που διαθ?τει ε?ναι ?ρτια εκπαιδευμ?νο και σε συνδυασμ? με την χρ?ση των πιο προηγμ?νων μηχανημ?των τη? αγορ??, σα? εγγυ?νται ?ριστο αποτ?λεσμα. ?

Εφ?σον αν?κετε σε μ?α τ?σο premium εταιρ?α, απολα?στε και ?να?premium service χωρ?? ψιλ? γρ?μματα και κρυφ?? χρε?σει?. Πριν γ?νει οποιαδ?ποτε εργασ?α, προηγε?ται ?λεγχο? και επεξ?γηση για πιθαν?? επεμβ?σει?. Με την δικ? σα? συγκατ?θεση και μ?νο τ?τε εκτελο?νται οι εργασ?ε? και τελει?νουν εντ?? χρονοδιαγρ?μματο?.
Δεν ?χετε κ?τι να σκεφτε?τε. Η αγορ? μ?α? Mercedes η εν?? Smart?αποδεικν?ει πω? ε?στε?οπαδ?? τη? ποι?τητα? και τη? σιγουρι??. Συνεχ?στε αυτ? την πολ? σωστ? συν?θεια και στο service σα?. Η επιχε?ρηση?Αφο? Χατζηανδρ?ου?με 30 χρ?νια πε?ρα? μπορο?ν να δ?σουν αυτ? που εσε?? θ?λετε στο αυτοκ?νητο σα?.
?
Για εγγυημ?νο service, ε?ρεση ανταλλακτικ?ν και το χαμηλ?τερο κ?στο? επισκευ??, Αφο? Χατζηανδρ?ου.

?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Πλ?ρε? service σε ?λα τα μοντ?λα
  • Δι?γνωση εγκεφ?λου για λ?ση προβλημ?των ? πιθαν? επ?μβαση
  • Μπαταρ?ε? για ?λα τα μοντ?λα
  • Μετατροπ?? για ?τι εσε?? θ?λετε να αποκτ?σετε στο αυτοκ?νητο σα?
  • ?λεγχο? μεταχειρισμ?νων. Ε?ν θ?λετε να γνωρ?ζετε την πραγματικ? κατ?σταση εν?? ?αυτοκιν?του που επιθυμε?τε να αγορ?σετε δεν ?χετε παρ? να επιτρ?ψετε το ?προσωπικ? να πραγματοποι?σει ?ναν πλ?ρη ?λεγχο.
  • Αντικατ?σταση κλειδι?ν
  • Ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα ανεξαρτ?του ηλικ?α? και σπανι?τητα?. Εσε?? ζητ?τε αυτ? που σα? λε?πει και το προσωπικ? φροντ?ζει να βρεθε? εντ?? ολ?γων ημερ?ν.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频