ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε - - ΙΛΙΟΝ-HYUNDAI, KIA

ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λεωφ. Χασι?? ( Φυλ??) 189, 13122   ΙΛΙΟΝ-HYUNDAI, KIA

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση Καπλαντζ?? λειτουργε? απ? το 1996 στη Λεωφ. Χασι?? 189 στο ?λιον και διαθ?τει εμπειρ?α και ?ρτιε? τεχνικ?? γν?σει? στην?συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των Hyundai-Kia.?Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?, φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την?καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Οι τεχνικο? τη? εταιρ?α? εξειδικε?ονται εδ? και αρκετ? χρ?νια στην?συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των Hyundai-Kia,?προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? αναλαμβ?νοντα? οποιαδ?ποτε εργασ?α του? ανατεθε?.

Ο ιδιοκτ?τη? Καπλαντζ?? Αλ?ξανδρο? ?χει λ?βει μ?ρο? στην 1η Ολυμπι?δα σε αγ?νε? μηχανικ?ν στην Seoul τη? Korea, ?που κ?ριο? σκοπ?? ?ταν οι βλ?βε? σε σασμ?ν, σ?νθετα μηχανολογικ? προβλ?ματα δι?γνωση GDS SCANER και επισκευ? αυτ?ν ?που κατ?λαβε την 3η θ?ση παγκοσμ?ω?! Επ?ση? ?χει συμμετ?σχει σε πλ?θο? σεμιναρ?ων ?που ?λαβε και τι? αντ?στοιχε? πιστοποι?σει?.
Ο υπερσ?γχρονο? εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α?,?οι αστε?ρευτε? τεχνικ?? γν?σει? αλλ? και η τερ?στια πε?ρα,?ε?ναι το καλ?τερο εχ?γγυο για να του? επιλ?ξει? και να ξενοι?σει? μια και καλ? απ? το ?γχο? επιλογ?? σωστο? συνεργε?ου συντ?ρηση?. Η?ολοκληρωμ?νη φροντ?δα που χρει?ζεται το αυτοκ?νητ? σα?,?ε?ναι πλ?ον γεγον??!

Παρ?λληλα, αν θ?λετε να κινε?στε πιο οικονομικ?, η επιχε?ρηση Καπλαντζ?? ε?ναι επ?σημο? εγκαταστ?τη? τη? εταιρε?α? Lovato σε συστ?ματα υγραερ?ου και φυσικο? αερ?ου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Συνεργε?ο Αυτοκιν?των HYUNDAI - KIA
  • Ηλεκτρολογε?ο
  • Ανταλλακτικ? αυτοκιν?των
  • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση βλαβ?ν
  • Φανοποιε?ο
  • Βαφ??
  • Υγραεριοκ?νηση

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频