ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΡΓΟΣ - - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 124, 16122   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

?χοντα? ασ?γκριτο μερ?κι και πολ? αγ?πη για το αυτοκ?νητο, το φανοποιε?ο – βαφε?ο ΒΕΡΓΟΣ, με ?δρα την Καισαριαν?, θα κ?νει το αυτοκ?νητ? σα? σαν καινο?ργιο.

Τα 25 χρ?νια εμπειρ?α??και οι αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου και βαφ?? αποτελο?ν συγκριτικ? πλεον?κτημα ?ναντι του ανταγωνισμο??και τον καλ?τερο λ?γο για να επιλ?ξετε την εταιρε?α Β?ργο? για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα?. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που διαθ?τει σ?μερα??να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?.

Τo φανοποιε?ο?Β?ργο??εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του. Το προσωπικ? ε?ναι απ? τα πλ?ον εξειδικευμ?να και οι εγκαταστ?σει? διαθ?τουν σ?γχρονο τεχνολογικ? εξοπλισμ? ?στε να προσφ?ρουν στον πελ?τη υψηλ? ποι?τητα παροχ?? υπηρεσι?ν. Και ?λα αυτ? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Επισκευ? του οχ?ματο? με ασφαλιστικ? κ?λυψη. Η εταιρε?α αναλαμβ?νει την ε?σπραξη των χρημ?των απ? την ασφαλιστικ? σα? εταιρ?α χωρ?? επιβ?ρυνσ? σα?.
  • Παρ?χει ?χημα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν κατ?πιν συνενν?ηση? προ? διευκ?λυνση των πελατ?ν.
  • Συν?πεια στον χρ?νο παρ?δοση? του αυτοκιν?του σα?.
  • ?λεγχο? με εξειδικευμ?νο εξοπλισμ? για τυχ?ν μη εμφαν? επισκευασμ?να μ?ρη του αυτοκιν?του. Ο ?λεγχο? αυτ?? προτε?νεται σε υποψ?φιου? αγοραστ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频