ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΛΩΝΗΣ - - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΛΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΛΩΝΗΣ

Μεταμορφ?σεω? 61, 17614   ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο υπερσ?γχρονο? εξοπλισμ??, οι αστε?ρευτε? τεχνικ?? γν?σει? αλλ? και η τερ?στια πε?ρα 55 ετ?ν τη? εταιρε?α? Express αποτελο?ν τα καλ?τερα εχ?γγυα για ξενοι?σει? μια και καλ? απ? το ?γχο? επιλογ?? σωστο? συνεργε?ου συντ?ρηση?.

Η επιχε?ρηση Express ασχολε?ται για περισσ?τερο απ? μισ? αι?να με γενικ? service, ηλεκτρονικ? ?λεγχο, μετατροπ??, βελτι?σει?, φανοβαφ??, καθ?? και ανακατασκευ?? - αναπαλαι?σει? συλλεκτικ?ν αυτοκιν?των.

Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?η εταιρε?α Express φροντ?ζει π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη,?με την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.
?
Το ?μπειρο και ?ρτια καταρτισμ?νο προσωπικ??χρησιμοποι?ντα? μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, ε?ναι διαθ?σιμο αν? π?σα στιγμ?, να συμβουλ?ψει, να προτε?νει και φυσικ? να κ?νει πρ?ξη κ?θε επιθυμ?α σου γ?ρω απ? του? 4 τροχο??. Αναλαμβ?νει την συντ?ρηση, την επισκευ? αλλ? και τι? αναβαθμ?σει? αυτοκιν?των,?διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται, ?μεσα και αποτελεσματικ?.

Η εταιρε?α Express θα βρ?σκεται δ?πλα σου ?στε να βρε?τε λ?σει? σε κ?θε ανησυχ?α σου. Aλλωστε τα πολλ? χρ?νια παρουσ?α? στον χ?ρο και οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι?η μεγαλ?τερη εγγ?ηση για την ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν.

Για μετατροπ?? – service και βελτι?σει?, το συνεργε?ο ε?ναι ?να. Express.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频