ΙΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ - - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΙΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ

ΙΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ

Λ.ΦΥΛΗΣ 81, 13451   ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με δωρε?ν ?λεγχο ταξιδιο?, δωρε?ν παραλαβ? - παρ?δοση απ? τον χ?ρο σα? και προσφορ?? για online ραντεβο? τεχνικο? ελ?γχου, ακ?μα το σκ?φτεστε; ΙΚΤΕΟ Π?γασο? και καθαρ?σατε.

Καλ?? ? κακ?? ?λοι οφε?λουμε να περν?με?ΚΤΕΟ?τα οχ?ματα μα? για να ε?μαστε ασφαλε?? και να γνωρ?ζουμε την πλ?ρη κατ?σταση του οχ?ματο? μα?. Γιατ? λοιπ?ν να μην μετατρ?ψετε την υποχρ?ωση σε?σ?γουρο κ?ρδο??και μ?α ευχ?ριστη εμπειρ?α;

Το ΙΚΤΕΟ Π?γασο? διαθ?τει δ?ο υπερσ?γχρονα ΚΤΕΟ στο Καματερ? και το Περιστ?ρι εξοπλισμ?να αφεν?? με το πιο ?μπειρο προσωπικ? τη? αγορ?? και αφετ?ρου με μηχαν?ματα που εγγυ?νται ?να ?ριστο ?λεγχο.
Το ιδιωτικ? ΚΤΕΟ Π?γασο? αποτελε? μ?α μον?δα που παρ?χει ?λε? τι? υπηρεσ?ε? ελ?γχου τ?σο οχημ?των ?σο και μηχαν?ν.

Πιο συγκεκριμ?να ε?ναι σε θ?ση να:
  • Πραγματοποιε?σαι τ?σο αρχικ? ?σο και περιοδικ? ?λεγχο
  • Εκδ?σει κ?ρτα ελ?γχου καυσαερ?ων
  • Πραγματοποι?σει ειδικ? και περιοδικ? τεχνικ? ?λεγχο ?εκπαιδευτικο? οχ?ματο? Β κατηγορ?α?
  • Ελ?γξει διασκευ?? LPG/CNG
  • Ελ?γξει εκπαιδευτικ?? μοτοσυκλ?τε? Α,Α1,Α2
Θ?λετε να ε?στε και σ?γουροι για το ?χημα σα? και να βγε?τε τριπλ? κερδισμ?νοι;?
Με τη?ν?α προσφορ? του ΙΚΤΕΟ Π?γασο??μπορε?τε να πραγματοποι?σετε?δωρε?ν τεχνικ? ?λεγχο, να?κλε?σετε ραντεβο? μ?σω τη? online πλατφ?ρμα? και να κερδ?σετε σημαντικ? ?κπτωση. Ακ?μη, εσε?? δεν χρει?ζεται να οδηγ?σετε ο?τε ?να μ?τρο, καθ?? υπ?ρχει η δυνατ?τητα?παραλαβ?? και παρ?δοση? του οχ?ματο? στο χ?ρο σα??απ? το προσωπικ? τη? επιχε?ρηση?.

Θ?λετε επαγγελματικ? δουλει?, ?μπειρο προσωπικ? και τι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??; Δεν ?χετε τ?ποτα να σκεφτε?τε, παρ? να κλε?σετε το ραντεβο? σα? σε ?να απ? τα δ?ο καταστ?ματα του ΙΚΤΕΟ Π?γασο?
.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频