ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ - - ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ

Νικ?λαο? Καρκο?λια?

ΝΙΡΒΑΝΑ 77 , 11145   ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Στην επιχε?ρηση Νικ?λαο? Καρκο?λια?, ?χετε την δυνατ?τητα να διαμορφ?σετε το εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα?, ?πω? εσε?? θ?λετε. Ταπετσαρ?ε? σ?μφωνα με τα δικ? σα? θ?λω, σε προσιτ?? τιμ?? και με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.

Απο το 1977 στο χ?ρο τη? ταπετσαρ?α? αυτοκιν?των και σκαφ?ν η εταιρ?α Νικ?λαο? Καρκο?λια? σα? εγγυ?ται τ?λεια αποτελ?σματα σε κ?θε εφαρμογ?. Αναλαμβ?νει να δ?σει λ?ση σε κ?θε σα? απα?τηση, ?σο δ?σκολη και αν ε?ναι, εν? εξειδικε?εται σε ανακατασκευ?? που αφορο?ν αντ?κε? ε?τε σε αυτοκ?νητα ε?τε σε ?λων των ειδ?ν τα σκ?φη.

?σο σημαντικ? ε?ναι το εξωτερικ? του αυτοκιν?του, ?λλο τ?σο ε?ναι και το εσωτερικ?. Επειδ? τα χρ?νια και ο ?λιο? σιγοτρ?νε ταπετσαρ?α και καθ?σματα δεν σημα?νει πω? πρ?πει να με?νετε με σταυρωμ?να χ?ρια. Στην επιχε?ρηση Νικ?λαο? Καρκο?λια? μπορε?τε να διαμορφ?σετε το σαλ?νι και ταμπλ? του αυτοκιν?του σα? ?πω? εσε?? θ?λετε.

Θ?λετε ?φασμα; Θ?λετε δερματ?νη; ? ακ?μα και δ?ρμα 100%; ?τι σα? αρ?σει, μπορε?τε να το χα?ρεστε σε κ?θε β?λτα σα?, καθ?? το ?μπειρο προσωπικ? τη? εταιρ?α?, μαζ? με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, ε?ναι σε θ?ση να φ?ρουν στη ζω?, ?τι ?χετε φανταστε?. Απ? το 1977 πρωταγωνιστε? στην αγορ? τη? ταπετσαρ?α? καθ?? δεν υπ?ρχει πρ?κληση που να μην μπορε? να ?ρθει ει? π?ρα?. ?ποιο αυτοκ?νητο και να ?χετε, ?ποιο μοντ?λο και να ε?ναι, δεν υπ?ρχει καν?να πρ?βλημα.

Δεν θε? να το αλλ?ξει?; Καθ?ρισε το
Στο κατ?στημα Νικ?λαο? Καρκο?λια? στα Κ.Πατ?σια, υπ?ρχει και η δυνατ?τητα καθαρισμο? σαλονι?ν ? ακ?μα και αναπαλα?ωση? εξ ολοκλ?ρου σε αντ?κε?. Κ?θε αυτοκ?νητο θ?λει ιδια?τερο τρ?πο αντιμετ?πιση?, καθ?? τα υλικ? και η εποχ? αλλ? και χρ?ση του, πα?ζουν τερ?στιο ρ?λο. Αφ?στε του? ειδικο?? να σα? το κ?νουν καινο?ργιο με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα και σε πολ? καλ?? τιμ??.

?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ταπετσαρ?ε?
  • Καθαρισμο?? σαλονι?ν
  • Αναπαλαι?σει? εξ ολοκλ?ρου σε αντ?κε?
  • Ειδικ?? κατασκευ?? σε αυτοκ?νητα και σε σκ?φη παντ?? τ?που

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频