ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ TOYOTA-LEXUS

ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 47, 18757   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ TOYOTA-LEXUS

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το συνεργε?ο Κοντραφο?ρη? Δημ?τρη??αποτελε? ανεξ?ρτητο επισκευαστ? για οχ?ματα Toyota-Lexus. Με 30 χρ?νια εμπειρ?α? και παρουσ?α? στον χ?ρο των εξειδικευμ?νων συνεργε?ων η εταιρε?α διασφαλ?ζει τι? καλ?τερε? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε? φροντ?δα? του αυτοκιν?του σα?.?

Οι σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? στο Κερατσ?νι Αττικ?? λειτουργο?ν απ? το ?ρτια εκπαιδευμ?νο προσωπικ? τη? εταιρε?α? καθ?? επ?ση? και με τελευτα?α? τεχνολογ?α? εξοπλισμ? παρ?χοντα? με αυτ? τον τρ?πο υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?.
Το ?μπειρο προσωπικ? δ?νει λ?σει? και ε?ναι δ?πλα σα?, σε κ?θε απορ?α σα? ?προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? και εξυπηρ?τηση υψηλο? επιπ?δου. Φροντ?ζοντα? για τη σωστ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε?, επιλ?οντα? οποιοδ?ποτε πρ?βλημα σε εξαιρετικ? συμφ?ρουσε? τιμ??.

Συγκεκριμ?να, πραγματοποιο?νται για ?λα τα μοντ?λα Toyota-Lexus:
  • Service
  • Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο?
  • Ηλεκτρικ?? ?λεγχο? υβριδικο? συστ?ματο? ?
  • Επισκευ? φρ?νων
  • Δι?γνωση βλαβ?ν
  • Ανταλλακτικ?
  • Οικονομικ?? προσφορ??
  • Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
Επισκεφτε?τε το? συνεργε?ο Κοντραφο?ρη? Δημ?τρη???και το ?μπειρο προσωπικ? θα σα? δ?σει πληροφορ?ε? και λ?σει? για το Toyota-Lexus αυτοκ?νητ? σα?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频