ΗΛΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ILEP CryoTech - - ΚΗΦΙΣΙΑ

ΗΛΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ILEP-CryoTech

ILEP-CryoTech

ΑΔΑΜΩΝ 15, 14564   ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η?ILEP-CryoTech?ιδρ?θηκε το 1988 με αποκλειστικ? δραστηρι?τητα κλιματισμο? και ψ?ξη? οχημ?των. Σ?μερα, μετ? απ? 31 χρ?νια συνεχο?? λειτουργ?α? και συνεχε?? επενδ?σει? σε ανθρ?πινο δυναμικ? και εξειδικευμ?νο εξοπλισμ?, αποτελε? τη μεγαλ?τερη ολοκληρωμ?νη μον?δα για κλιματισμ? και ψ?ξη οχημ?των στην Ελλ?δα.

Σταθερ? προσηλωμ?νη στην προμ?θεια και διανομ? κλιματιστικ?ν και προ??ντων υποστ?ριξ?? του? στην Ελληνικ? αγορ? συνεχ?ζει την πρωτοποριακ? τη? πορε?α στον τομ?α τη? ψ?ξεω? με συνεχ? ενημ?ρωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?. Αποτελε? μια εισαγωγικ? εταιρε?α, ?που τα κλιματιστικ? και ανταλλακτικ? που διαν?μει και εμπορε?εται καλ?πτουν?κ?θε τ?πο κλιματισμο?, ?πω? για επιβατικ? αυτοκ?νητα, επαγγελματικ?, μ?νι βαν, φορτηγ?, οχ?ματα εκτ?? δρ?μου αλλ? ακ?μη και ψυκτικ?? μον?δε? για την συντ?ρηση και κατ?ψυξη προ??ντων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Συντ?ρηση κλιματιστικ?ν και ψυκτικ?ν μηχανημ?των
  • Απολ?μανση κλιματισμο? αυτοκιν?των
  • Επισκευ? κλιματιστικ?ν, ψυκτικ?ν μηχανημ?των και κομπρεσ?ρ
  • Θ?ρμανση: Επισκευ? / αντικατ?σταση καλοριφ?ρ
  • Τοποθ?τηση κλιματιστικ?ν
  • Αναβ?θμιση κλιματιστικ?ν
  • Τοποθ?τηση ψυκτικ?ν μηχανημ?των
  • Σχεδιασμ?? / Κατασκευ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频