ΑΦΟΙ ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΟΕ - - ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΟΕ

ΑΦΟΙ ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΟΕ

ΣΤΡΑΤΗΓΗ 17, 18543   ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104200065  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Αφο? Αρμεν?κη ΟΕ με ?δρα τον Πειραι?, ε?ναι στελεχωμ?νη απ? προσωπικ? με βαθι? γν?ση? και εμπειρ?α 30 ετ?ν στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του, βρ?σκεται κοντ? σα? για να ικανοποι?σει κ?θε αν?γκη του αυτοκιν?του σα?.

Πυρ?να? τη? φιλοσοφ?α? τη? εταιρε?α? Αφο? Αρμεν?κη ε?ναι να αντιμετωπ?ζουν κ?θε πελ?τη ξεχωριστ? σ?μφωνα με τι? δικ?? του αν?γκε? και απαιτ?σει?, ενισχ?οντα? μια σχ?ση αμοιβα?α? εμπιστοσ?νη?, που βασ?ζεται στην αξιοπιστ?α και τη συν?πεια. Με πλ?ρη γκ?μα σε αναλ?σιμα ε?δη ευρωπα?κ?ν και ασιατικ?ν αυτοκ?νητων και στηριζ?μενοι κυρ?ω? σε ευρωπα?ου? κατασκευαστ??, ?χουν τη λ?ση για κ?θε πρ?βλημ? σα?.

Η εταιρ?α?Αφο? Αρμεν?κη &?ΣΙΑ ΟΕ?διαν?μει στην Ελληνικ? αγορ? μ?νο υψηλ?? ποι?τητα? ανταλλακτικ? που κατασκευ?ζονται στην συντριπτικ? του? πλειοψηφ?α στην Ευρ?πη και προ?ρχονται απ? του? μεγαλ?τερου? και πιο επ?νυμου? ο?κου? ανταλλακτικ?ν παγκοσμ?ω? ?πω??Blueprint, Bosch, ContiTech, Febi, Filtron, Gates, Impergom, Mahle, Mann, Mannol, NGK, Pierburg, Repsol, Schaeffler Group, Textar, Valeo, VDO, VPM, Zimmermann. Τα ανταλλακτικ? κατασκευ?ζονται σ?μφωνα με τι? προδιαγραφ?? των κατασκευαστ?ν αυτοκιν?του, τηρ?ντα? ?λε? τι? διαδικασ?ε? ποι?τητα?.

Η τριαντ?χρονη παρουσ?α στον χ?ρο του ανταλλακτικο?, δ?νει στην εταιρε?α Αφο? Αρμεν?κη την δυνατ?τητα να ε?ναι αξι?πιστη ?ναντι των συνεργατ?ν τη?, αλλ? και να εξυπηρετε? εγκα?ρω? και με αξιοπιστ?α τι? αν?γκε? τη? Ελληνικ?? αγορ?? ανταλλακτικ?ν after market. Η υψηλ? ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν, ικανοποιε? τι? υψηλ?? απαιτ?σει? και του πιο απαιτητικο? οδηγο?.
?
Στο κατ?στημα θα βρε?τε:
 • Αν?ρτηση - Απ?σβεση
 • Κινητ?ρα?
 • Λιπαντικ? - Βαλβολ?νε? - Χημικ?
 • Μπαταρ?ε?
 • Συγκρ?τημα ιμ?ντα
 • Συμπλ?κτη? - Εξαρτ?ματα
 • Σ?στημα αν?φλεξη?
 • Σ?στημα διε?θυνση?
 • Σ?στημα μετ?δοση? κ?νηση?
 • Σ?στημα παροχ?? καυσ?μων
 • Σ?στημα Φρ?νων
 • Σ?στημα ψ?ξη?
 • Φ?λτρα
?
Η εταιρε?α Αφο? Αρμεν?κη ΟΕ εξειδικε?εται για περισσ?τερα απ? 20 ?τη σε ανταλλακτικ? για αυτοκ?νητα μ?ρκα? BMW – Mini.?Αν ?χετε στην κατοχ? σα? κ?ποιο απ? τα οχ?ματα τη? Βαυαρικ?? εταιρε?α? και ?χετε κ?ποιο πρ?βλημα, στην ?Αφο? Αρμεν?κη ?χουν σ?γουρα τη λ?ση για εσ??, με πλ?ρη γκ?μα aftermarket ανταλλακτικ?ν για το αυτοκ?νητ? σα?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频