ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΚΩΝΣΤΑΣΤΙΝΟΣ - - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΚΩΝΣΤΑΣΤΙΝΟΣ

ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 14123   ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η οικογ?νεια Χαλιβελ?κη σα? φ?ρνει εδ? και 40 χρ?νια, ?να β?μα πιο κοντ? στο αυτοκ?νητο των ονε?ρων σα?. Μπορε? να ?ρθει?, αλλ? δεν φε?γει? χωρ?? αμ?ξι.

Μ?α?οικογενειακ? επιχε?ρηση?που σ?βεται τον πελ?τη και τι? αν?γκε? του ?σο καμ?α ?λλη. Με γν?μονα το μερ?κι και την αγ?πη για τα τετρ?τροχα, το??μπειρο προσωπικ??τη? εταιρ?α?, μπορε? να σα? βοηθ?σει στην αναζ?τηση?εν?? καλο? και ποιοτικο? μεταχειρισμ?νου αυτοκιν?του, το οπο?ο αντ? να σα? βαρ?νει, θα σα? κ?νει τη ζω? καλ?τερη.

Δε?τε και εσε???εδ?,?την πολ? μεγ?λη γκ?μα τη? Χαλιβελ?κη?, ? συμπληρ?στε τι? φ?ρμε? αναζ?τηση? και κ?ντε μ?α πιο?εξειδικευμ?νη αναζ?τηση, εφ?σον γνωρ?ζετε ακριβ?? τι θ?λετε.

Χρει?ζεστε ?μεσα μετρητ?;?Υπ?ρχει με μεγ?λη ευκολ?α η δυνατ?τητα αγορ?? του δικο? σα? αυτοκιν?του αυθημερ?ν, στην καλ?τερη δυνατ? τιμ?.?Θ?λετε να απαλλαγε?τε απ? το τωριν? σα? ?χημα?και να το ανταλλ?ξετε με ?να ?λλο τη? αρεσκε?α? σα?, π?ντα με ?φελο? προ? εσ??; Το μ?νο που χρει?ζεται, ε?ναι να οδηγ?σετε μ?χρι την εταιρ?α στην Σοφοκλ? Βενιζ?λου 55 (Λυκ?βρυση) και να περιμ?νετε λ?γα λεπτ? για την αξιολ?γηση του οχ?ματο? σα?.

Ε?στε σε δυσμεν? οικονομικ? θ?ση και?χρει?ζεστε την κατ?λληλη διευκ?λυνση; Η εταιρ?α μπορε? να σα? προσφ?ρει δικ?? τη? χρηματοδοτ?σει? ? τραπεζικ? χρηματοδοτικ? προγρ?μματα απ? 0% προκαταβολ? ω? 72 μ?νε? εξ?φληση. Επ?ση? παρ?χονται τα πλ?ον οικονομικ?τερα και συμφ?ροντα ασφαλιστικ? προγρ?μματα για το αυτοκ?νητο σα? π?ντα με τι? καλ?τερε? εταιρε?ε? τη? αγορ?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


ΔΕΙΤΕ 17 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频