Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε - - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-PEGEOT CITROEN

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 50 14452, 14452   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-PEGEOT CITROEN

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρ?α Γεωργακ?πουλο? & Σια Ο.Ε ειδικε?εται στην συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των Peugeot- Citroën. Προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε?? service και ανταλλακτικ?ν, εν? διαθ?τει φανοποιε?ο για επιδι?ρθωση και αποκατ?σταση ζημι?ν.

Στην πολυετ? πορε?α τη? στο χ?ρο του αυτοκιν?του, ?χει διατηρ?σει την ?δια κορυφα?α ποι?τητα παρεχ?μενων υπηρεσι?ν κι αναπτ?σσει συνεχ?? μια?ισχυρ? σχ?ση εμπιστοσ?νη??με την πελατειακ? τη? ?β?ση.

Οι?σ?γχρονε? εγκαταστ?σει??τη? εταιρ?α?,?εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα?τελευτα?α? τεχνολογ?α??που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Προσωπικ? το οπο?ο?εμπλουτ?ζει συνεχ?? τι? γν?σει? του για να ε?ναι π?ντα εξειδικευμ?νο με τα ν?α μοντ?λα,?διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται, ?μεσα και αποτελεσματικ?.

Βασικ? μ?λημα τη? εταιρ?α? ε?ναι η?παροχ? ?ριστη? ποι?τητα? υπηρεσι?ν?και για το λ?γο αυτ??η ?ναρξη, η εκτ?λεση και η ολοκλ?ρωση των εργασι?ν πραγματοποιε?ται π?ντα στα προσυμφωνημ?να χρονικ? περιθ?ρια με συν?πεια και με εγγ?ηση σε εργασ?α και ανταλλακτικ?.
Η?Γεωργακ?πουλο? & Σια Ο.Ε ε?ναι κοντα σα? σε ?,τι χρειαστε?τε με υπευθυν?τητα και συν?πεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εργασ?ε? Συντ?ρηση?
 • Σ?στημα Μετ?δοση? Κ?νηση?
 • Μηχανικ?? Εργασ?ε?
 • Δι?γνωση - Τεχνικ?? ?λεγχο? Οχημ?των
 • Σ?στημα Διε?θυνση?-Κατε?θυνση?
 • Μηχανικ?? Βελτι?σει? (Tuning)
 • Συντ?ρηση και Επισκευ? Φρ?νων
 • Επισκευ? Συστ?ματο? Εξ?τμιση? - Καυσα?ρια
 • Ηλεκτρικ? - Ηλεκτρονικ? Συστ?ματα
 • Φ?τα - Ηχοσυστ?ματα - Καλωδι?σει?
 • Επισκευ? Κοντ?ρ - Καντρ?ν - Μετρητ?ν
 • Επισκευ? Συστ?ματο? Αν?ρτηση? - Αμορτισ?ρ
 • Επισκευ? Ελαστικ?ν και Ζαντ?ν
 • Φανοποιε?α και Βαφ??

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频