ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ SERVICE ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ - - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ- SERVICE ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ- SERVICE ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 44, 14231   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση?ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ SERVICE ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? και δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των απ? το 1967 με μεγ?λη επιτυχ?α.

Οι κ?ριοι παρ?γοντε? που συντ?λεσαν στη ραγδα?α αν?πτυξη τη? εταιρε?α? και τη? ?δωσαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην αγορ? ε?ναι:
  • Η πολυετ? εμπειρ?α τη?
  • Το εξειδικευμ?νο και πλ?ρω? καταρτισμ?νο προσωπικ? τη?
  • Ο πλ?ον εξελιγμ?νο? τεχνολογικ?? εξοπλισμ?? τη?
  • Οι αξι?πιστε? συνεργασ?ε? τη? ?
Οι?σ?γχρονε? εγκαταστ?σει??τη? εταιρε?α?,?εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα?τελευτα?α? τεχνολογ?α??που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?.
Παρ?λληλα, η επιχε?ρηση?ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ SERVICE δραστηριοποιε?ται και στο χ?ρο των αγ?νων, καθ?? παρ?χει υποστ?ριξη αγωνιστικ?ν αυτοκιν?των, εν? αναλαμβ?νει και την πλ?ρη ανακατασκευ? σε αντ?κε? και ιστορικ? αυτοκ?νητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Service
  • Σ?ρβι? κλιματιστικ?ν
  • Επισκευ?? κινητ?ρων
  • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
  • Συστ?ματα φρ?νων
  • Αναρτ?σει?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频