ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 22, 14231   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Μ?σα στην αγορ? και εκε? που χτυπ?ει ο παλμ?? τη? πρωτε?ουσα?, εκε? θα βρε?τε και τα καλ?τερα ανταλλακτικ?. Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Κωνσταντ?νο? διαθ?τει ανταλλακτικ? για κ?θε ?χημα.

Η απ?ντηση στην κρ?ση και στο ?γχο? του ψαξ?ματο? εν?? καλο? ανταλλακτικο?, ε?ναι η σωστ? επιλογ? καταστ?ματο?. Η επιχε?ρηση?Σπηλι?δη? Κωνσταντ?νο??διαθ?τει μ?α?τερ?στια γκ?μα με εγγυημ?να ανταλλακτικ?.

Ε?τε ψ?χνετε ανταλλακτικ??μηχανικ?, ε?τε?ηλεκτρικ?, ε?τε ακ?μη και?φανοποι?α?, εδ? θα κ?νετε την καλ?τερη αγορ?. Στη?Ν?α Ιων?α, ?μπειρο προσωπικ? με ειδικ?? γν?σει? για κ?θε ε?δου? ανταλλακτικ? αναμ?νει να σα? βοηθ?σει, να σα? λ?σει οποιαδ?ποτε απορ?α και να σα? παροτρ?νει για την καλ?τερη αγορ?.

Ζητ?στε και προμηθευτε?τε ?ποια ανταλλακτικ? εσε?? επιθυμε?τε και προτιμ?τε. Διαλ?ξτε αν?μεσα σε:
?
  • Ανταλλακτικ? OEM: Αισθητ? πιο προσιτ? απ? τα ανταλλακτικ? των αντιπροσωπει?ν, φ?ρουν στη συσκευασ?α το σ?μα του κατασκευαστ?. Π?ραν αυτ?? τη? διαφορ??, ε?ναι ακριβ?? τα ?δια ανταλλακτικ? με τα γν?σια. Προ?ρχονται απ? του? ?διου? κατασκευαστ?? που προμηθε?ουν τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? κατ? την κατασκευ? του αυτοκιν?του, εξου και η ονομασ?α του?, Original Equipment Manufacturer.?
  • Aftermarket ανταλλακτικ?: Κατ? περ?πτωση γνωστ? και ω? ιμιτασι?ν. Σε αυτ? την περ?πτωση τα ανταλλακτικ? προ?ρχονται απ? ανεξ?ρτητε? εταιρε?ε? που δεν διατηρο?ν συμβ?λαια προμ?θεια? με τη συγκεκριμ?νη εταιρε?α για το συγκεκριμ?νο μοντ?λο. Η ποι?τητ? του? κυμα?νεται αν?λογα με τη χ?ρα προ?λευση? και τι? προδιαγραφ?? κατασκευ?? του?, που φυσικ? θα πρ?πει να ε?ναι εφ?μιλε? με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? για να τα προτιμ?σουμε. Συν?θω? τα μηχανικ? μ?ρη ε?ναι ισ?ξια? ποι?τητα?, εν? κατ? περ?πτωση σε ανταλλακτικ? φανοποιε?α? μπορε? να ?χουν μικρ?τερο π?χο? για να κρατ?σουν το κ?στο? του? χαμηλ?. Θα πρ?πει β?βαια π?ντα να γ?νεται ?λεγχο? πω? πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.?
  • Μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?: Ε?ναι , φυσιολογικ?, η οικονομικ?τερη λ?ση. Η επιλογ? του? εξαρτ?ται απ? πολλο?? παρ?γοντε?, καθ?? διαφορετικ? τμ?ματα του αυτοκιν?του ?χουν διαφορετικ? φθορ? και δι?ρκεια ζω??. Κατ? περ?πτωση μπορε? να αποβο?ν εικονικ? οικονομ?α λ?γω τη? μικρ?τερη? δι?ρκεια? ζω?? που του? απομ?νει και γιαυτ? προτε?νεται να αγορ?ζονται μ?νο απ?σου? γνωρ?ζουν να τα ξεχωρ?ζουν. Προτιμ?νται ευρ?ω? στην κατηγορ?α των ανταλλακτικ?ν φανοποιε?α?.
?
Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Κωνσταντ?νο? στη Ν?α Ιων?α, ε?ναι η πρ?τη επιλογ? ?σων θ?λουν ανταλλακτικ? ?ριστη? ποι?τητα? και προσιτ?? τιμ??.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频