ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Δ.Σολωμο? 54, 14234   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Παπαδ?πουλο? Γε?ργιο? με ?δρα την Ν. Ιων?α?αναλαμβ?νει με συν?πεια την επιδι?ρθωση των ζημι?ν του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? την ?κταση του?. Στ?χο? του εξειδικευμ?νου και πρ?θυμου προσωπικο? ε?ναι να προσφ?ρει ?μεσα τι? πιο συμφ?ρουσε? λ?σει?, καθ?? και?υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?.

Σε συνδυασμ? με τα σ?γχρονα μηχαν?ματα, η εταιρε?α?Παπαδ?πουλο? Γε?ργιο? θα εξυπηρετ?σει κ?θε απα?τηση των πελατ?ν τη?.?

Οι εργασ?ε? που αναλαμβ?νει η εταιρ?α ε?ναι οι εξ??:

  • Φανοποιε?α - Βαφ?? φο?ρνου
  • Μικροεπισκευ??? - τοπικ?? βαφ??
  • Ξεθ?μπωμα φαναρι?ν
  • Γυ?λισμα – κ?ρωμα
To φανοποιε?ο Παπαδ?πουλο? Γε?ργιο? εφαρμ?ζει τι? πιο σ?γχρονε? τεχνικ?? μεθ?δου?, διαθ?τοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?σα φανοποιε?α?? και οτιδ?ποτε απαιτε?ται για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? τη? ζημι??. Η ποιοτικ? εργασ?α, τα ?ριστα υλικ? και η εμπειρ?α σε συνδυασμ? με τι? ανταγωνιστικ?? τιμ??, καθιστο?ν?το φανοποιε?ο?Παπαδ?πουλο? Γε?ργιο? ω? την?καλ?τερη επιλογ? στον τομ?α τη? φανοποιε?α? και τη? βαφ??.

Επ?ση? υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? και η εταιρ?α αναλαμβ?νει ?λε? τι? διαδικασ?ε? απ? την στιγμ? του ατυχ?ματο? μ?χρι και την αποζημ?ωση τη? ζημι??,?απαλλ?σσοντα? τον πελ?τη απ? το ?γχο? του π?ρα-δ?θε.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频