ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ ΟΕ - - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 22 , 19005   ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ε?ναι η δε?τερη γενι? μια? πολ?χρονη? οικογενειακ?? επιχε?ρηση? με μεγ?λη γν?ση και εμπειρ?α 40 ετ?ν στο χ?ρο του αυτοκιν?του. Παρ?χει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? φανοποι?α?, βαφ?? και αποκατ?σταση? ζημι?ν με στ?χο την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του.

Τα ν?α?μηχαν?ματα Ευρωπα?κ?ν προδιαγραφ?ν καθ?? και το?εξειδικευμ?νο προσωπικ??αποτελο?ν τον κατ?λληλο συνδυασμ? για την επ?λυση κ?θε ε?δου? επισκευ?? του αμαξ?ματο?,?ε?τε πρ?κειται για μικρ?? ζημι?? ε?τε για μεγαλ?τερη? ?κταση? επισκευ??.

Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο τη? εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?.

Η ?ριστη ποι?τητα των υλικ?ν βαφ?? και η προσεκτικ? επιλογ? των κατ?λληλων ανταλλακτικ?ν, αποτελο?ν την καλ?τερη εγγ?ηση για αντοχ? τη? βαφ?? στο π?ρασμα του χρ?νου.
Χαρακτηριστικ? τη? επιτυχημ?νη? μ?χρι σ?μερα πορε?α? τη? εταιρε?α? ε?ναι η συν?πεια, η φιλικ? εξυπηρ?τηση και οι ασυναγ?νιστε? τιμ?? που περιλαμβ?νουν συχν?? προσφορ??.
?
Η ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ αναλαμβ?νει επ?ση? την διεκπερα?ωση ζημι?ν. Ε?ν ε?χατε την ατυχ?α να εμπλακε?τε σε ατ?χημα, το ?μπειρο προσωπικ? σα? κατευθ?νει και σα? ενημερ?νει για τι? εν?ργειε? που θα ακολουθ?σουν. Διαχειρ?ζεται ζημι?? απ? ?λε? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε?, χωρ?? καμ?α επιβ?ρυνση για τον πελ?τη και παρ?χει αυτοκ?νητο αντικατ?σταση? για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Αποκατ?σταση - πλ?ρη? αναν?ωση χρ?ματο? -τοπικ? βαφ? - ολικ? βαφ?
• Επισκευ?? – επιδιορθ?σει? αυτοκιν?των (προφυλακτ?ρων - ζ?ντε? κ.α.)
• Επαναφορ? ζημι?ν – λακκο?βων – γρατζουνι?ν – ?βαφων πλαστικ?ν τμημ?των αμαξ?ματο??
• Ξεθ?λωμα φαναρι?ν?
• Επαγγελματικ? γυ?λισμα τρι?ν σταδ?ων?
• Διεκπερα?ωση ζημι?ν μ?σω ασφαλιστικ?ν εταιρι?ν

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频