ΠΟΠΟΒΙΤΣ - - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΟΠΟΒΙΤΣ

ΠΟΠΟΒΙΤΣ

ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 217 , 14342   ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α ΠΟΠΟΒΙΤΣ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των και τοποθ?τηση? συστημ?των υγραεριοκ?νηση? και φυσικο? αεριο? για περισσ?τερα απ? 35 ?τη.

Για να ε?σαι σ?γουρο? για το αποτ?λεσμα, πρ?πει να επιλ?ξει? τον σωστ? επαγγελματ?α. Το συνεργε?ο ΠΟΠΟΒΙΤΣ θα δ?σει τη λ?ση σε κ?θε πρ?βλημα που αφορ? τη συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σου, εν? εξειδικε?εται και στην τοποθ?τηση συστημ?των υγραεριοκ?νηση? και φυσικο? αεριο?.

Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?,?με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ?ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?.

Οι τεχνικο? εκπαιδε?ονται διαρκ?? στα?σ?γχρονα συστ?ματα?των οχημ?των?και χρησιμοποιο?ν εργαλε?α και διαγνωστικ? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?. Ε?ναι?επαγγελματ?ε??που?εξυπηρετο?ν ?ριστα του? πελ?τε?? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε??υψηλ?? ποι?τητα?,?με πλ?ρη διαφ?νεια?σε κοστολ?γηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν.
?
Παρ?λληλα υπ?ρχει και η δυνατ?τητα τοποθ?τηση? συστημ?των υγραεριοκ?νηση??και φυσικο? αερ?ου για ?σου? θ?λουν να εξοικονομ?σουν χρ?ματα απ? την καταν?λωση καυσ?μου.

Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο τη? εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?.

Στην επιχε?ρηση?ΠΟΠΟΒΙΤΣ?πιστε?ουν σε αυτ? που κ?νουν και προσφ?ρουν σωστ?? και αξι?πιστε? υπηρεσ?ε? σε πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频