ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΛΙΝΗΣ ΣΙΑ ΕΕ - - ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΛΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΛΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 93, 15126   ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Τα 44 χρ?νια επιτυχημ?νη? παρουσ?α? τη? εταιρε?α? Κλ?νη? στον χ?ρο των ελαστικ?ν και των ζαντ?ν, ε?ναι μον?δρομο? για μια επιτυχημ?νη αγορ?.

Απ? το 1976 και ?πειτα, η εταιρ?α Κλ?νη? ε?ναι δ?πλα σα? για την αντικατ?σταση των ελαστικ?ν, των ζαντ?ν αλλ? και των αναρτ?σεων σα?. Η τερ?στια τεχνογνωσ?α που ?χουν αποκτ?σει μετ? απ? 44 ολ?κληρα χρ?νια, ε?ναι αυτ? που σε κ?νει να ακολουθε?? πιστ? τι? οδηγ?ε? των τεχνικ?ν. Π?ντα με τι? καλ?τερε? τιμ?? στι? πιο επ?νυμε? μ?ρκε? τη? αγορ?? σε ελαστικ?, ζ?ντε? και αναρτ?σει? κ?θε ε?δου? αλλ? και για κ?θε πορτοφ?λι.

Στο κατ?στημα του? στην Μεσογε?ων 93 στο Μαρο?σι, θα βρει? μια τερ?στια γκ?μα σε ελαστικ?, ζ?ντε?, αξεσου?ρ και αναρτ?σει?, για το αυτοκ?νητο σου. Η εταιρε?α και οι αν?γκε? των πελατ?ν, βο?θησαν την φιλοσοφ?α εξ?λιξη? με σκοπ? την ποι?τητα και την ταχ?τητα εξυπηρ?τηση?.
Με γν?μονα την?ποι?τητα?και π?ντα το?ασφαλ?στερο αποτ?λεσμα,?η εταιρε?α?Κλ?νη? ?χει χτ?σει ?να μοναδικ? πελατολ?γιο, αποδεικν?οντα? πω? αυτ? που υπ?σχεται, το κ?νει. Ποι?τητα χωρ?? ψιλ? γρ?μματα και π?ντα με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.
Εμπιστευτε?τε για τα ελαστικ? σα? του? καλ?τερου?, εμπιστευτε?τε την εταιρε?α ελαστικ?ν Κλ?νη?!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εμπ?ριο ελαστικ?ν
  • Ζ?ντε? - Επισκευ? ζαντ?ν
  • Β?ψιμο ζαντ?ν
  • Ζυγοσταθμ?σει?
  • Ευθυγραμμ?σει?
  • Αναρτ?σει?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频