ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΥΡΛΗΣ - - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΥΡΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΥΡΛΗΣ

Λ.Κορομηλ? 14-16, 11745   ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση?ΚΟΥΡΛΗΣ Service ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του και ειδ?κευση σε?θ?ματα συντ?ρηση? και επισκευ??.

Με πρ?τη προτεραι?τητα την?αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ??ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Οι?σ?γχρονε? εγκαταστ?σει??τη? εταιρ?α?,?εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα?τελευτα?α? τεχνολογ?α??που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Προσωπικ? το οπο?ο βρ?σκεται σε συνεχ? επαφ? με τα αυτοκ?νητα εδ? και δεκαετ?ε?, δεν καθησυχ?ζεται και εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του για να ε?ναι π?ντα εξειδικευμ?νο με τα ν?α μοντ?λα,?διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται,??μεσα και αποτελεσματικ?.
Η εταιρε?α?
ΚΟΥΡΛΗΣ Service θα βρ?σκεται δ?πλα σου ?στε να βρε?τε λ?σει? σε κ?θε ανησυχ?α σου. Aλλωστε τα πολλ? χρ?νια παρουσ?α? στον χ?ρο και οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι?η μεγαλ?τερη εγγ?ηση για την ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Service
  • Ηλεκτρολογε?ο
  • Συντ?ρηση κλιματισμο? και πλ?ρωση φρ?ον
  • Συστ?ματα φρ?νων
  • Συντ?ρηση εμπρ?σθιου συστ?ματο?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频