ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ CAR REPAIR - - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - CAR REPAIR

ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - CAR REPAIR

ΦΑΛΗΡΟΥ 23 , 18543   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το φανοποιε?ο Car Repair πρωταγωνιστε? σε ολ?κληρο τον Πειραι? χ?ρη στην πολ? ποιοτικ? δουλει? που προσφ?ρει παρ?λληλα με τι? εξαιρετικ?? τιμ??. Εδ? οι υπηρεσ?ε? φανοποιε?α? ε?ναι τ?χνη. ?Δυστυχ?? ? ευτυχ?? δεν υπ?ρχει αυτοκ?νητο που να μην χρειαστε? το ειδικ? χ?ρι εν?? φανοποιο? ?στω και μ?α φορ?. Ε?τε?ο χρ?νο? θα ?χει αφ?σει το σημ?δι του στο χρ?μα, ε?τε μετ? απ?κ?ποιο ατ?χημα?ε?τε επειδ? θ?λει να επ?μβει ο οδηγ??, το φανοποιε?ο φυγε?ν αδ?νατον.

Ε?ν και το δικ? σα? αυτοκ?νητο χρει?ζεται?υπηρεσ?ε? βαφ?? ? επισκευ??, η επιχε?ρηση των αδελφ?ν Τοπ?λογλου?Car Repair???χει τη λ?ση. Η συνεργασ?α του ?ρτια εκπαιδευμ?νου προσωπικο? μαζ? με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? αλλ? και τεχνικ?? βαφ?? προερχ?μενε? απ? το εξωτερικ?,?θα επαναφ?ρουν το αυτοκ?νητο σα?, στην πρ?τη ημ?ρα ζω?? του.

?χοντα? τερ?στια εμπειρ?α στον χ?ρο αλλ? και τον κατ?λληλο εξοπλισμ? ?πω? καλ?μπρα, το προσωπικ? μπορε? και θα σα? δ?σει αυτ? που θ?λετε. Αλλαγ? ? επισκευ? χρ?ματο?;Επιδι?ρθωση γρατζουνι?ν και χτυπημ?των;?Επισκευ?? που αλλο? θα κ?στιζαν μ?α περιουσ?α και πολ? χρ?νο, εδ? γ?νονται εντ?? ?χρονοδιαγρ?μματο? και μετ? απ? προσωπικ? συμφων?α με τον κ?θε ενδιαφερ?μενο.

Τ?λο?, η επιχε?ρηση?εξειδικε?εται στα μοντ?λα τη? Mercedes και τη? BMW?παρ?χοντα? premium υπηρεσ?ε? που θα κ?νουν το ?δη καλ?, ?ριστο π?ντα υπ? τι? εντολ?? του ιδιοκτ?τη.

?
Για τι? καλ?τερε? υπηρεσ?ε? φανοποιε?ου αλλ? και για επιδιορθ?σει? στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??, συνεργε?ο Car Repair στον Πειραι?. Το αμ?ξι σα? θα ξαναβρε? την λ?μψη του.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频