ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ - - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ

ΦΑΛΗΡΟΥ 82, 15232   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Στην εταιρε?α Περατιν?? Service θα βρει? ?λα ?σα ζητ?? σε ?να συνεργε?ο.?Η ?ριστη τεχνικ? κατ?ρτιση του προσωπικο? ε?ναι ικαν? να σε κερδ?σει για μια ζω?, προσφ?ροντα? σου ?την ποι?τητα υπηρεσι?ν που ζητ??. Με ταχ?τητα και συν?πεια σε ?λε? τι? εργασ?ε? που αναλαμβ?νουν, το ?μπειρο και?εξειδικευμ?νο προσωπικ? θα σου προσφ?ρει λ?σει? σε κ?θε σου πρ?βλημα.
?
Δημιουργ?ντα? καθημεριν? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με του? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? τη?, η εταιρε?α Περατιν?? Service ?χει καταφ?ρει να εδραιωθε? στην αγορ??επισκευ?ζοντα? και συντηρ?ντα? με υπευθυν?τητα και σχολαστικ?τητα, τα αυτοκ?νητα των ευχαριστημ?νων πελατ?ν τη?.

Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των που διαθ?τει εξυπηρετε? με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των. Οι εγκαταστ?σει? του? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ?λεγχο? αυτοκιν?του – Service
  • Δι?γνωση βλαβ?ν – Επισκευ?
  • Πλ?ρωση φρ?ων
  • Αναλυτ?? καυσαερ?ων
  • Λογισμικ? τεχνικ?ν πληροφορι?ν
  • Τεχνογνωσ?α
  • Υψηλ?? ποι?τητα? ανταλλακτικ?
  • Υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε?
  • Οικονομικ?? προσφορ??
  • Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το συνεργε?ο λειτουργε? με τηλεφωνικ? ραντεβο? για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? του? στο τηλεφωνικ? κ?ντρο 210-4209003 προκειμ?νου να σα? ενημερ?σουν για τι? εργασ?ε? που ενδιαφ?ρεσθε και να κλε?σετε ραντεβο? για συγκεκριμ?νη ημερομην?α και ?ρα.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频