ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ MOTOR SERVICE - - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ MOTOR SERVICE

Σιαφαρ?κα? Motor Service

ΑΜΑΡΙΟΥ 58 , 12135   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Εδ? και δ?ο δεκαετ?ε? η επιχε?ρηση Σιαφαρ?κα? Motor Service αποτελε? την πιο εγγυημ?νη και αξι?πιστη λ?ση στην εγκατ?σταση συστημ?των υγραεριοκ?νηση?.

Σταματ?στε να θησαυρ?ζετε κ?θε βενζιν?δικο και?ρ?ξτε στο 1/3 τα ?ξοδα του αυτοκιν?του μ?σω LPG. Ε?ναι πλ?ον αποδεδειγμ?νο ?τι?το μ?λλον αν?κει στην?ηλεκτροκ?νηση και στουγρα?ριο, οπ?τε το μ?νο που σα? λε?πει ε?ναι μ?α επιχε?ρηση που να τοποθετ?σει με αξιοπιστ?α ?να σ?στημα LPG.

Η εταιρ?α Σιαφαρ?κα? Motor Service εγγυ?ται ?ριστο αποτ?λεσμα και μ?γιστο κ?ρδο? απ? την μετατροπ? του αυτοκιν?του σα?. Με 20ετ? εμπειρ?α ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει και εγγυ?σει?, εν? στο μενο? τη? περιλαμβ?νονται πραγματικ? ?λα τα μοντ?λα. Μην αφ?νετε την τιμ? τη? βενζ?νη? να πα?ζει τ?σο μεγ?λο ρ?λο στα π?για ?ξοδα σα?.?Χρησιμοποιε?στε υγρα?ριο, γεμ?στε παντο? και ξοδ?ψτε το κ?ρδο? σε κ?τι πιο χρ?σιμο για εσ??.

Η επιχε?ρηση Σιαφαρ?κα? Motor Service?κατ?φερε να ξεχωρ?σει και να δημιουργ?σει ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για, εξαιτ?α? τη? προσωπικ?? φροντ?δα? που δ?νει σε κ?θε ?να αυτοκ?νητο. Το εξειδικευμ?νο προσωπικ? γνωρ?ζει? τι? ?ιδιαιτερ?τητε?? κ?θε μοντ?λου και μπορε? να εγγυηθε? για κ?θε ?να απ? αυτ?. Μην πετ?τε ?λλο τα λεφτ? σα?, κ?ντε μ?α σωστ? επ?νδυση σ?μερα για να επωφελε?στε μ?α ζω?!

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频