ΑΦΟΙ ΛΕΔΑΚΗ Ο.Ε. SUPER AUTO - - ΣΠΑΤΑ

ΑΦΟΙ ΛΕΔΑΚΗ Ο.Ε.- SUPER AUTO

ΑΦΟΙ ΛΕΔΑΚΗ Ο.Ε.- SUPER AUTO

Αρχιμ?δου? 3 & Γεωργ?ου Κατσο?λη, 19004   ΣΠΑΤΑ

2106025055 - 2106634628  Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σε ?να απ? τα πιο οργανωμ?να και εξειδικευμ?να συνεργε?α στην Αττικ?, η εταιρε?α Αφο? Λ?δ?κη Ο.Ε.- Super Auto, εξουσιοδοτημ?νο? συνεργ?τη? του Fiat Group Hellas, σα? παρ?χει τι? καλ?τερε? υπηρεσ?ε? με τη σιγουρι? των ?ρτια καταρτισμ?νων τεχνικ?ν τη?!

?

Με τον μηχανολογικ? και διαγνωστικ? εξοπλισμ? στην αιχμ? τη? τεχνολογ?α?, καθ?? και πλ?ρω?οργανωμ?νο φανοποιε?ο, στην?Αφοι Λεδ?κη Ο.Ε.- Super Auto, η εξυπηρ?τηση για το αυτοκ?νητ? σα? ανεβα?νει επ?πεδο.

Μια πολ? ιδια?τερη υπηρεσ?α ε?ναι το ξεχωριστ? τμ?μα??Αutorabilia?, το οπο?ο ασχολειται αποκλειστικ? και μ?νο με τα?κλασσικ? αυτοκιν?τα. Σε συνεργασ?α με εξειδικευμ?νε? στο αντικε?μενο εταιρ?ε? στην Αγγλ?α, Γερμαν?α, Ελβετ?α και Ιταλ?α προσφ?ρουν τι? καλ?τερε? λ?σει? π?νω σε ?να μεγ?λο αριθμ? κλασσικ?ν αυτοκιν?των!
?
Η εταιρε?α φρ?ντισε να καλ?ψει και ?να ακ?μη πιο ιδια?τερο κοινο. Ρωτ?στε λεπτομ?ρειε? για τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρονται για τα Caterham και τι? Lotus και δε θα χ?σετε.
?
?Εκμεταλλευτε?τε? το δωρε?ν Wi-Fi ?σο περιμ?νετε να συντηρηθε? το?αυτοκ?νητ? σα??με τη σιγουρι? τη? αψεγ?διαστη? δουλει?? των τεχνικ?ν τη? εταιρε?α??Αφο? Λ?δ?κη Ο.Ε.- Super Auto.
?
Κλε?στε το ραντεβο? σα? σ?μερα!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•???????? SERVICE
•???????? Βαφ? – Φανοποι?α
•???????? Κ?ρτα Ελ?γχου Καυσαερ?ων
•???????? Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ & ΔΩΡΕΑΝ διεκπερα?ωση για του? πελ?τε? τη?
•???????? ΔΩΡΕΑΝ παροχ? αυτοκιν?του εξυπηρ?τηση? για επισκευ?? με δι?ρκεια π?νω απ? 2 ημ?ρε?
•???????? Εγγ?ηση εργασι?ν & ανταλλακτικ?ν για 2 χρ?νια
•???????? Πραγματοπο?ηση μικροεπισκευ?ν χωρ?? ραντεβο?
•???????? Δυνατ?τητα εξ?φληση? με πιστωτικ? κ?ρτα (και σε ?τοκε? δ?σει? με συνεργαζ?μενε?.τρ?πεζε?) ? ? ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频