Μπατσο?λη? Mercedes Smart Service - - ΧΑΛΑΝΔΡΙ- MERCEDES,SMART

Μπατσο?λη? Mercedes & Smart Service

Μπατσο?λη? Mercedes & Smart Service

Λεωφ. Κηφισ?α? 288, 15232   ΧΑΛΑΝΔΡΙ- MERCEDES,SMART

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η πολυετ?? πορε?α και εμπειρ?α στο χ?ρο του service των αυτοκιν?των αποτελο?ν τα σημαντικ?τερα εχ?γγυα για του? ιδιοκτ?τε? Mercedes & Smart?, ?στε να εμπιστευτο?ν την συντ?ρηση του αυτοκιν?του του? στο συνεργε?ο Μπατσο?λη? Mercedes & Smart?Service.?Χ?ρη στη γν?ση και την εξειδ?κευση του προσωπικο? τη?, η εταιρε?α προσφ?ρει υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? για την συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σα?.?
?
Με σεβασμ? προ? τον πελ?τη και την περιουσ?α του, φιλικ? χαμ?γελο, υπομον?, επιμον? και ειλικρ?νεια?η Μπατσο?λη? Mercedes & Smart?Service ?χει πολυετ? παρουσ?α στον απαιτητικ? χ?ρο τη? συντ?ρηση? και επισκευ?? αυτοκιν?των?αναπτ?σσοντα? καθημεριν? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με του? οδηγο??.

Στον ?ρτια εξοπλισμ?νο χ?ρο στη Λεωφ?ρο Κηφισ?α? 288 στο Χαλ?νδρι προσφ?ρει υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? πραγματοποι?ντα? κ?θε εργασ?α με ακρ?βεια. Μπορε?τε να απευθυνθε?τε στη Μπατσο?λη? Mercedes & Smart?Service για:

  • Service διαγνωστικ?? ?λεγχο??
  • Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο??
  • Μηχανικ?? ?λεγχο??
  • Επισκευ???
  • Ηλεκτρολογικ?? εργασ?ε??
  • Προετοιμασ?α – διεκπερα?ωση ΚΤΕΟ
Οι εξειδικευμ?νοι μηχανικο? παρακολουθο?ν?πιστοποιημ?νου? εκπαιδευτικο?? κ?κλου? σεμιναρ?ων?κι ενημερ?νονται συνεχ?? για τι? ν?ε? τεχνολογ?ε?. ?τσι ε?ναι σε θ?ση να αναγνωρ?σουν και να λ?σουν οποιοδ?ποτε πρ?βλημα με τη βο?θεια?τελευτα?α? τεχνολογ?α? διαγνωστικ?ν μηχανημ?των. Στ?χο? δεν ε?ναι ?λλο? απ? την πλ?ρη ικανοπο?ηση του πελ?τη και την ταχε?α εξυπηρ?τησ? του.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频