6 φωτογραφ?ε? ?

4 Μικρ? SUV με μεγ?λου? χ?ρου?

Διαβ?στηκε απ? 34358 αναγν?στε? - 26/12/2020

Τα μικρ? SUV ?ρχονται να αποδε?ξουν ?τι προσφ?ρουν χ?ρου? που θα καλ?ψουν κ?θε αν?γκη. Ποιο ?χει τον μεγαλ?τερο χ?ρο αποσκευ?ν και ποιο μπορε? να φιλοξεν?σει ακ?μα και π?ντε εν?λικε?; Επιλ?ξαμε τ?σσερα κορυφα?α και σα? τα παρουσι?ζουμε!

 
 
Η κατηγορ?α των μικρ?ν αυτοκιν?των ελευθ?ρου χρ?νου, ? B-SUV ?πω? ?χει επικρατ?σει πλ?ον να τα ονομ?ζουμε, γνωρ?ζει μεγ?λη επιτυχ?α σε εμπορικ? επ?πεδο. Ο λ?γο? ε?ναι ε?κολα κατανοητ??. Τα συγκεκριμ?να αυτοκ?νητα καταφ?ρνουν να προσφ?ρουν στου? επιβ?τε? π?ρα πολ? καλο?? χ?ρου?, χωρ?? να ?θυσι?ζεται? η ευκολ?α οδ?γηση? μ?σα στι? π?λει?, αφο? το μ?κο? του? κυμα?νεται λ?γο π?νω απ? τα τ?σσερα μ?τρα. Ταυτ?χρονα, οι επιδ?σει? διατηρο?νται σε καλ? επ?πεδα, χωρ?? να υπ?ρχουν υψηλ?? απαιτ?σει? σε κα?σιμο, εν? το ?κερασ?κι? στην το?ρτα ε?ναι το κ?στο? απ?κτηση?, το οπο?ο σε πολλ?? περιπτ?σει? ε?ναι ?κρω? ανταγωνιστικ?. Αυτ? τη φορ? συγκεντρ?σαμε τ?σσερα μοντ?λα αυτ?? τη? κατηγορ?α?, τα οπο?α παρ? τον χαρακτηρισμ? του? ω? μικρ? SUV, καταφ?ρνουν να δημιουργο?ν στου? επιβ?τε? τι? καλ?τερε? εντυπ?σει? ?σον αφορ? στου? χ?ρου?. Πρ?κειται για τα Ford Puma, Peugeot 2008, Renault Captur και Seat Arona.Προκειμ?νου να καταλ?ξουμε σε αυτ? τα μοντ?λα, δ?θηκε ιδια?τερη ?μφαση σε μετρ?σει? που δ?νουν μ?α καλ? εικ?να για του? χ?ρου? τ?σο των επιβατ?ν, ειδικ? στι? π?σω θ?σει?, ?σο και για τι? αποσκευ??. Αναλυτικ?τερα, αξιολογ?σαμε τι? εξ?? παραμ?τρου?:

- Χ?ροι για του? εμπρ?? επιβ?τε?: Σε αυτ? την περ?πτωση, το εμπρ?? πλ?το? και η απ?σταση του κεφαλιο? του οδηγο? απ? την οροφ? ε?ναι δ?ο μετρ?σει? που δ?νουν εικ?να για τον διαθ?σιμο χ?ρο των εμπρ?? επιβατ?ν. Και τα δ?ο αποτελ?σματα μετρ?θηκαν σε χλστ., εν? για το κεφ?λι γ?νεται προσομο?ωση β?σει οδηγο? ?ψου? 1,75μ.

-Χ?ροι για του? π?σω επιβ?τε?: Αντιστο?χω?, για του? π?σω επιβ?τε? χρησιμοποι?θηκε το π?σω πλ?το?, μετρημ?νο και π?λι σε χλστ., ο διαθ?σιμο? χ?ρο? για τα γ?νατα, αλλ? και το ε?ρο? για το κεφ?λι του π?σω επιβ?τη ?διου ?ψου?.

- Χ?ροι αποσκευ?ν: Πρ?κειται για τι? επ?σημε? τιμ?? που ανακοιν?νουν οι εταιρε?ε? για το κ?θε μοντ?λο του? και εκφρ?ζουν τον ?γκο του χ?ρου αποσκευ?ν μετρημ?νο σε λ?τρα.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频