Αξιολογο?με τα μικρ? SUV με τι? αν?σει? μεγ?λου

Διαβ?στηκε απ? 29375 αναγν?στε? - 27/12/2019

Εκτ?? απ? οικονομικ?, ?μορφα και ευ?λικτα, τα μικρ? SUV διαθ?τουν και χ?ρου? για κ?θε οικογ?νεια. Στο συγκριτικ? μα?, σα? παρουσι?ζουμε τα top μικρ? SUV με του? καλ?τερου? παρεχ?μενου? χ?ρου?, τ?σο σε πορτ-παγκ?ζ, ?σο και σε εσωτερικ? πλ?το?, καθ?? επ?ση? και στον διαθ?σιμο χ?ρο για γ?νατα και κεφ?λια επιβατ?ν.

 
 
Τα μικρ? SUV κα?νε καρδι?? για τρει? λ?γου?.? Ε?ναι ευ?λικτα για μ?σα στη π?λη, εξοπλ?ζονται με οικονομικ?τατου? κινητ?ρε? ακ?μα και 1.000 κ.εκ. εν? διαθ?τουν χ?ρου? για πολυμελ? οικογ?νεια. Τα χαρ?σματα του? πολλ? και μπορο?ν με ευκολ?α να καλ?ψουν τι? αν?γκε? τ?σο εν?? ν?ου οικογενει?ρχη ?σο και εν?? πολ?τεκνου, αφο? η ?ξυπνη αρχιτεκτονικ? του?, του? παρ?χει εντυπωσιακο?? χ?ρου? και πολυμορφικ?τητα που συναντ?γαμε στα MPV.

Θ?λοντα? λοιπ?ν να βρο?με το πιο ευρ?χωρο μικρ? SUV τη? ελληνικ?? αγορ??, εξετ?ζουμε του? πιο σημαντικο?? τομε?? ευρυχωρ?α? με τη χρ?ση συσκευ?? που προσομοι?νει το πρ?τυπο εν?? μ?σου ανθρ?που (?ψο? 1,75 μ. και β?ρο? 75 κιλ?). Για να ε?ναι ?γκυρη και δ?καιη η κ?θε μ?τρηση, σε κ?θε τομ?α μετρ?με με ακριβ?? τον ?διο τρ?πο και του? ?διου? παρ?γοντε?. Για τον χ?ρο αποσκευ?ν και το εσωτερικ? πλ?το? χρησιμοποιο?με τα επ?σημα νο?μερα των εταιρι?ν. Για το χ?ρο στα κεφ?λια, μετρ?με την απ?σταση που απομ?νει απ? το κεφ?λι του προσομοιωτ? μ?χρι την οροφ? του αυτοκιν?του, εν? για τα γ?νατα, την απ?σταση απ? τα γ?νατα μ?χρι το μπροστιν? κ?θισμα, του οπο?ου η πλ?τη ε?ναι σε ευθε?α με την μεσα?α κολ?να.?

Ποιο ?χει το μεγαλ?τερο πορτ-παγκ?ζ; Ποιο μπορε? να μεταφ?ρει πιο ?νετα 3 εν?λικε? π?σω και ποιο ?χει μεγαλ?τερο "α?ρα" για γ?νατα και κεφ?λι;

Τα μικρ? SUV ε?ναι το trend τη? εποχ??
Ο κ?σμο? δ?νει τον ρυθμ? και οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? χορε?ουν. Αυτ? τουλ?χιστον δε?χνει το εντυπωσιακ? ποσοστ? πωλ?σεων των μικρ?ν SUV το οπο?ο απ? το περσιν? ?9.8%, ?δη στο πρ?το τρ?μηνο του 2019 ?χει αγγ?ξει το 11.7%, με τι? προβλ?ψει? να δε?χνουν μ?χρι και 14% των συνολικ?ν πωλ?σεων αυτοκ?νητων στην ελληνικ? αγορ?.


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频