Χ?ρο? αποσκευ?ν για …μετακ?μιση

Διαβ?στηκε απ? 29283 αναγν?στε? - 27/12/2019

Σ?μφωνα με ?ρευνα, ο χ?ρο? αποσκευ?ν ε?ναι ?να? απ? του? τρει? βασικο?? λ?γου? αγορ?? εν?? SUV, ε?τε μικρο? ε?τε μικρομεσα?ου. Δι?λου παρ?ξενο ε?ν αναλογιστο?με πω? ?λοι θ?λουμε να μεταφ?ρουμε τα π?ντα στο πορτ-παγκ?ζ και να μην χ?νουμε εκατοστ? απ? την ?νεση τη? καμπ?να?. ?Στην αγορ? των μικρ?ν SUV η μ?ση τιμ? (π?ντα σε λ?τρα) ε?ναι τα 330 λτ. χ?ρου αποσκευ?ν, με το καθ?να να προσπαθε? να εκμεταλλευτε? ?σο καλ?τερα γ?νεται την αρχιτεκτονικ? του (?ψο?, β?θο?, πλα?ν?, κρυφο? χ?ροι). Υπ?ρχει ?μω? μ?α 7?δα μικρ?ν SUV που ξεπερνο?ν κατ? πολ? το μ?σο ?ρο και δ?νουν πολλ? λ?τρα παραπ?νω.
Στην 7η?θ?ση λοιπ?ν συναντ?με την ολοκα?νουργια πρ?ταση τη? VW στο χ?ρο των μικρ?ν SUV, ?που με το VW?T-Cross προσφ?ρει χ?ρο αποσκευ?ν στα 347 λτ. και ε?ναι ?να χαρακτηριστικ? παρ?δειγμα για το τι μπορε?? να πετ?χει? με σωστ? διαχε?ριση χ?ρου, ακ?μα και σε compact διαστ?σει?.
?
Στην ?θ?ση συναντ?με το αρκετ? νεανικ? και φρ?σκο Hyundai Kona το οπο?ο με 361 λτ. λ?νει τα χ?ρια εν?? ν?ου οικογενει?ρχη με ?να απ? τα πιο ε?κολα προσβ?σιμα πορτ-παγκ?ζ. ?πειτα 5ο?βρ?σκουμε ?να μοντ?λο με μεγ?λη ιστορ?α, το Suzuki Vitara, το οπο?ο ?ντα? ?να? value for money player, δεν ξεχν?ει στιγμ? τον οικογενειακ? του χαρακτ?ρα και παρ?χει 375 λτ. πορτ-παγκ?ζ. Μ?λι? μ?α θ?ση πριν απ? την 3?δα, συναντ?με με 2 παραπ?νω λ?τρα το ανανεωμ?νο και best seller Ευρ?πη?, Renault Captur το οπο?ο μπορε? να μην δε?χνει πομπ?δε? λ?γω των καμπυλ?ν του, ε?ναι ?μω? εντυπωσιακ? ευρ?χωρο. Την 3?δα ανο?γει η SEAT με το Arona και τα 400 λτ. του, τα οπο?α σε προκαλο?ν να τα π?ρει? ?λα μαζ? σου ακ?μα και στην πιο μικρ? εξ?ρμηση, εν? στη θ?ση δ?ο, ?χουμε ισοβαθμ?α. Opel Crossland X και Citroen C3 Aircross με 410 λτ. πορτ-παγκ?ζ σε κ?νουν να αμφισβητ?σει? την ?παρξη μεταφορικ?? εταιρ?α?. Χαμηλ? προφ?λ φ?ρτωση? και ??πλα? επιτρ?πουν την μεταφορ? ακ?μα και πολ? ογκωδ?ν αντικειμ?νων. Νικητ?? ?μω? ?χοντα? και μ?α διαφορ? τη? τ?ξεω? των 35 επιπλ?ον λ?τρων απ? τον δε?τερο (445 σ?νολο) αναδεικν?εται το VW T-Roc το οπο?ο αποτελε? ?να αρχιτεκτονικ? θα?μα καθ?? τ?τοιο νο?μερο συναντ?με συν?θω? σε μεγαλ?τερε? κατηγορ?ε? και σ?γουρα σε μεγαλ?τερων διαστ?σεων αυτοκ?νητα.?


Γυρ?στε το κινητ? σα? σε landscape για να βλ?πετε ?λο τον π?νακα!

Μοντ?λο Χ?ρο? αποσκευ?ν (λτ.) Εσωτερικ? πλ?το? (χλστ.) Χ?ρο? γ?νατα (χλστ.) Χ?ρο? κεφ?λι (χλστ.) Τιμ? (ευρ?)
? ? ? ? ? ?
VW T-Roc??1.0 TSI 116 PS 445 1370 114 60 19.650
Citroen C3 Aircross 1.2T 110 PS EAT6 410 1321 101 44 17.480
Opel Crossland X 1.2T 110 PS 410 1330 97 48 21.750
SEAT Arona 1.0 TSU 116 PS 400 1330 110 41 16.955
Renault Captur FL 1.5d 90 PS 377 1320 123 28 16.930
Suzuki Vitara 1.0 Turbo 4X2 375 1345 112 21 15.990
Hyundai Kona 1.0T 120 PS 361 1388 91 33 16.590
VW T-Cross 1.0 TSI 95 PS 347 1338 145 45 17.400

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频