2 φωτογραφ?ε? ?

Μικρομεσα?α με ?μφαση στου? χ?ρου?

Διαβ?στηκε απ? 7052 αναγν?στε? - 30/12/2020

Hyundai i30, Ford Focus, Opel Astra και Seat Leon ε?ναι τ?σσερα μικρομεσα?α που προσφ?ρουν εξαιρετικο?? του? χ?ρου?. Δε?τε σε ποιον τομ?α διακρ?νεται το καθ?να απ? αυτ?, σ?μφωνα με τι? μετρ?σει? μα?.

 
 
Η κατηγορ?α των μικρομεσα?ων μοντ?λων καταφ?ρνει με ?ναν εξαιρετικ? τρ?πο να ικανοποιε? τι? αν?γκε? του αγοραστικο? κοινο? προσφ?ροντα? ολοκληρωμ?να αυτοκ?νητα, αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που ε?ναι ιδια?τερα δημοφιλ?? στην χ?ρα μα?. Οι διαστ?σει? του? τα καθιστο?ν ευ?λικτα στο αστικ? περιβ?λλον, εν? διατ?θενται στην πλειον?τητ? του? με υπερτροφοδοτο?μενου? κινητ?ρε? που προσφ?ρουν εξαιρετικ?? επιδ?σει? και χαμηλ? καταν?λωση. Αυτ? τη φορ? δ?νουμε ?μφαση στου? χ?ρου?, ε?τε πρ?κειται γι αυτο?? των επιβατ?ν στι? εμπρ?? και π?σω θ?σει?, ε?τε για τι? αποσκευ?? και συγκεντρ?σαμε τ?σσερα ιδια?τερα δημοφιλ? μικρομεσα?α τη? αγορ??. Ο λ?γο? για τα Hyundai i30, Ford Focus, Opel Astra και Seat Leon, τα οπο?α ?χουν κερδ?σει φανατικ? κοιν? και οι πωλ?σει? του? ?ρχονται να το επιβεβαι?σουν.

?πω? συν?βη σε ?λε? τι? περιπτ?σει? αξιολ?γηση? των χ?ρων εν?? μοντ?λου, δ?σαμε ιδια?τερη ?μφαση σε διαστ?σει? που προσφ?ρουν ?να ασφαλ?? συμπ?ρασμα για του? χ?ρου? που προσφ?ρει ?να αυτοκ?νητο. Στα τ?σσερα αυτοκ?νητα που αναφ?ραμε, μετρ?θηκαν κα?ριε? διαστ?σει? στον χ?ρο των εμπρ?? και π?σω επιβατ?ν, εν? λ?φθηκε υπ?ψιν και ο ?γκο? του χ?ρου αποσκευ?ν. Αναλυτικ?τερα, αξιολογ?σαμε τι? εξ?? παραμ?τρου?:- Χ?ροι για του? εμπρ?? επιβ?τε?: Σε αυτ? την περ?πτωση, το εμπρ?? πλ?το? και η απ?σταση του κεφαλιο? του οδηγο? απ? την οροφ? ε?ναι δ?ο μετρ?σει? που δ?νουν εικ?να για τον διαθ?σιμο χ?ρο των εμπρ?? επιβατ?ν. Και τα δ?ο αποτελ?σματα μετρ?θηκαν σε χλστ., εν? για το κεφ?λι γ?νεται προσομο?ωση β?σει οδηγο? ?ψου? 1,75μ.

-Χ?ροι για του? π?σω επιβ?τε?: Αντιστο?χω?, για του? π?σω επιβ?τε? χρησιμοποι?θηκε το π?σω πλ?το?, μετρημ?νο και π?λι σε χλστ., ο διαθ?σιμο? χ?ρο? για τα γ?νατα, αλλ? και το ε?ρο? για το κεφ?λι του π?σω επιβ?τη ?διου ?ψου?.

- Χ?ροι αποσκευ?ν: Πρ?κειται για τι? επ?σημε? τιμ?? που ανακοιν?νουν οι εταιρε?ε? για το κ?θε μοντ?λο του? και εκφρ?ζουν τον ?γκο του χ?ρου αποσκευ?ν μετρημ?νο σε λ?τρα.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频