Ποιο ε?ναι το ασφαλ?στερο μικρομεσα?ο;

Διαβ?στηκε απ? 72747 αναγν?στε? - 26/6/2020

Κ?θε οικογενει?ρχη? στοχε?ει σε ?να ευρ?χωρο και καλοστημ?νο μικρομεσα?ο που θα μεταφ?ρει ?νετα και με ασφ?λεια, ?λη την οικογ?νεια. Η συνολικ? ?μω? ασφ?λεια εν?? αυτοκιν?του κρ?νεται απ? τον EuroNCAP, την αποτελεσματικ?τητα των φρ?νων, ακ?μα και απ? τι? ρεπρ?ζ που θα ολοκληρ?σουν γρ?γορα μια προσπ?ραση. Συγκρ?νοντα? λοιπ?ν αυτ?? τι? κα?ριε? κατηγορ?ε?, σα? παρουσι?ζουμε το ασφαλ?στερο μικρομεσα?ο.

 
 

Ανεπηρ?αστη απ? οποιαδ?ποτε μ?δα, η κατηγορ?α των μικρομεσα?ων αποτελε? τον βασικ? πυλ?να ολ?κληρη? τη? αυτοκ?νηση?. Τα μοντ?λα που την απαρτ?ζουν καταφ?ρνουν να συνδυ?σουν μεγ?λου? χ?ρου?, κομψ? εμφ?νιση και να εξοπλ?ζονται με τεχνολογ?ε? που θα προσφ?ρουν ?νεση αλλ? και ασφ?λεια στου? 4 ? και 5 επιβ?τε? του?.

Στο συγκεκριμ?νο ?ρθρο μα? θα συγκρ?νουμε του? κ?ριου? πρωταγωνιστ?? τη? συγκεκριμ?νη? κατηγορ?α? για να ανακαλ?ψουμε ποιο? παρ?χει το πιο ολοκληρωμ?νο προφ?λ ασφ?λεια?, κερδ?ζοντα? σε μια σειρ? απ? σημαντικ?? μετρ?σει?.
?πω? αναφ?ρθηκε και προηγουμ?νω?, η συνολικ? ασφ?λεια ε?ναι παραπ?νω απ? ?να? παρ?γοντα? και πιο συγκεκριμ?να απαρτ?ζεται απ? του? παρακ?τω 4 κ?ριου? τομε??:
  • EuroNCAP:?Ο ανεξ?ρτητο? αυτ?? οργανισμ?? απ? την ?δρυση του το 1977, κ?θε χρ?νο πραγματοποιε? δοκιμ?? πρ?σκρουση? σε ?λα τα ν?α μοντ?λα, και βαθμολογε? την προστασ?α που προσφ?ρεται σε οδηγ?, παιδι?, πεζο?? και εξοπλισμ? ασφ?λεια?.
  • Φρ?να:?Τα ν?α μοντ?λα τη? μικρ?? κατηγορ?α? πραγματικ? ρ?χνουν… ?γκυρα. Με το 7ο?στη λ?στα μα? να κ?νει ?δη κ?τω απ? 37.0μ.το 100-0, φανταστε?τε τι νο?μερο χρει?ζεται το 1ο.
  • Προσπ?ραση σε επαρχιακ? δρ?μο ( 60-100χλμ./?ρα): ?πω? ε?ναι λογικ?, κανε?? δεν κινε?ται αποκλειστικ?? σε αστικ?? συνθ?κε?. Στου? χιλι?δε? επαρχιακο?? δρ?μου? τη? Ελλ?δα?, μ?α προσπ?ραση ε?ναι πιο ασφαλ?? ?ταν απαιτε? τον λιγ?τερο χρ?νο αλλ? και τα λιγ?τερα μ?τρα.
  • Προσπ?ραση σε εθνικ? οδ? (80-120χλμ./?ρα): Εδ? τα χιλι?μετρα παραμ?νουν σταθερ? υψηλ? και ?τσι ο χρ?νο? που απαιτε? ?να αυτοκ?νητο τη? μικρ?? κατηγορ?α? που συν?θω? εφοδι?ζεται με χαμηλο? κυβισμο? κινητ?ρε?, ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α?.
?
Τα μοντ?λα που απαρτ?ζουν και την καλ?τερη 7?δα τη? κατηγορ?α? ε?ναι τα: Mercedes A200, Opel Astra 1.2, Peugeot 308 1.2, Renault Megane 1.3, Seat Leon FR 1.5, Skoda Scala 1.5 kai VW Golf 1.5, ?λα με κινητ?ρε? βενζ?νη? και ιπποδυν?μει? απ? 130 ?ω? 160 ?ππου?. Σε αυτ? το σημε?ο οφε?λουμε να αναφ?ρουμε ?μω? πω? μερικ? απ? αυτ? ε?ναι χειροκ?νητα και μερικ? με αυτ?ματο κιβ?τιο, κ?τι που λ?γω τη? διαφορετικ?? κλιμ?κωση? επηρε?ζει σε ?ναν βαθμ? τι? ρεπρ?ζ του κ?θε μοντ?λου.
?
Α? δο?με λοιπ?ν ποιο μικρομεσα?ο ε?ναι το ασφαλ?στερο.
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频