Ποιο μικρ? ?χει την χαμηλ?τερη πραγματικ? καταν?λωση?

Διαβ?στηκε απ? 191183 αναγν?στε? - 9/6/2020

Αποκαλ?τπουμε τα 7 πιο οικονομικ? μικρ? βενζινοκ?νητα μοντ?λα τη? αγορ??! Με τουρμπ?του? κινητ?ρε? λ?γων κυβικ?ν και ν?ε? τεχνολογ?ε?, μπορο?ν να κ?νουν το 0-100χλμ. σε κ?τω απ? 10 δευτ. με μ?ση καταν?λωση κ?τω απ? 6λτ./100χλμ.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

Σ?μφωνα με ?ρευνε?, η καταν?λωση ε?ναι το βασικ?τερο κριτ?ριο αγορ?? αυτοκιν?του την τελευτα?α δεκαετ?α. Περ?εργο? Καθ?λου, μια? και η εποχ? το επιβ?λλει με τον ?ναν ? τον ?λλο τρ?πο, ακ?μα και στην θεωρητικ? πιο φειδωλ? κατηγορ?α, αυτ? των μικρ?ν μοντ?λων. Εκε?, η χαμηλ? καταν?λωση δεν ε?ναι ζητο?μενο, αλλ? περισσ?τερο απα?τηση απ? τον αγοραστ?, με τι? εταιρ?ε? να υπ?σχονται εξωπραγματικ? χαμηλ? νο?μερα ακ?μα και στι? εκδ?σει? βενζ?νη?. Π?σο κα?νε ?μω? στην πραγματικ?τητα τα μικρ? μοντ?λα τη? ελληνικ?? αγορ??;

Με την προσθ?κη των ν?ων Opel Corsa, Peugeot 208 και Renault Clio, η κατηγορ?α των μικρ?ν ?χει π?ρει φωτι?. Γεμ?τα τεχνολογ?ε? και υπερσ?γχρονου? κινητ?ρε? ?ρχονται να ρ?ξουν ακ?μα περισσ?τερο τη καταν?λωση.

Στην προσπ?θεια μα? να βρο?με το καλ?τερο βενζινοκ?νητο μικρ? σε καταν?λωση, καταλ?ξαμε στην πιο οικονομικ? 7?δα η οπο?α ε?ναι τα:?Citroen C3, Ford Fiesta, Nissan Micra, Opel Corsa new, Peugeot 208 new, Renault Clio new, SEAT Ibiza, . Πρ?τα ?μω? να?πο?με δυο λ?για για τον τρ?πο με τον οπο?ο πραγματοποιο?με τι? μετρ?σει?.

Κ?ριο? γν?μονα? και σκοπ?? μα? ε?ναι να αναπαραγ?γουμε μ?σω μ?α? συγκεκριμ?νη? διαδικασ?α?, την κ?νηση σε πραγματικ?? συνθ?κε?. ?τσι λοιπ?ν, το ?μενο?? περιλαμβ?νει μ?α διαδρομ? συνολικο? μ?κου? 155 χλμ., απ? την οπο?α τα 54 χλμ.(τα 20 απ? αυτ? γ?νονται με "τ?ρμα" το γκ?ζι) γ?νονται σε εθνικ? ανοικτ? δρ?μο, και τα 101 υπ?λοιπα χλμ. στην π?λη και εκτ?? αυτ?? στον επαρχιακ? δ?κτυο.

Διατηρ?ντα? ?μω? τι? ?διε? συνθ?κε? και παραμ?τρου? σε ?λα τα αυτοκ?νητα, μπορο?με με σιγουρι? να σα? παρουσι?σουμε τα 7 καλ?τερα μικρ? μοντ?λα βενζ?νη? στον τομ?α τη? καταν?λωση?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频