Αυτ? ε?ναι το SUV με την χαμηλ?τερη καταν?λωση

Διαβ?στηκε απ? 76217 αναγν?στε? - 25/10/2019

SUV δεν σημα?νει αποκλειστικ? diesel. Στο ν?ο συγκριτικ? τη? Αγορ?? Αυτοκιν?του, σα? αποκαλ?πτουμε τα 10 μικρ? SUV βενζ?νη? που πετυχα?νουν τι? χαμηλ?τερε? πραγματικ?? καταναλ?σει?. Π?? σα? φα?νονται τα 6.2 λτ./100χλμ. την ?ρα που ?χετε χ?ρου? για 5 και αρκετ?? off road δυνατ?τητε?;

 
 
Η SUV φρεν?τιδα δεν ?χει σταματημ? και οι εταιρ?ε? ?χουν κ?θε λ?γο να επενδ?ουν ?λο και περισσ?τερο σε αυτ?. Μ?λιστα η κατηγορ?α των μικρ?ν SUV βρ?σκεται σε μ?νιμα ανοδικ? πορε?α καθ?? στα μοντ?λα τη?, κ?θε αγοραστ?? συναντ?ει μεγ?λου? χ?ρου?, οδηγικ?? συμπεριφορ?? μικρομεσα?ων αλλ? και κινητ?ρε? για ?λα τα γο?στα και αν?γκε?.

Στο μικροσκ?πιο τη? Αγορ?? Αυτοκιν?του, αυτ? τη φορ? μπα?νουν τα καλ?τερα μικρ? SUV βενζ?νη? με την χαμηλ?τερη πραγματικ? καταν?λωση και σα? τα παρουσι?ζουμε σε ?να καυτ? TOP 10!

Η τεχνολογ?α ?χει εξελ?ξει σε τ?τοιο επ?πεδο του? κινητ?ρε? βενζ?νη? που αφεν?? με μ?λι? 1.000κ.εκ. μπορο?ν να κινο?ν με περ?σσια ?νεση ολ?κληρου? τ?νου? και αφετ?ρου να διατηρο?ν την καταν?λωση σε επ?πεδα ιδια?τερα χαμηλ?.


Την πιο οικονομικ? 10?δα SUV λοιπ?ν αποτελο?ν τα εξ?? μοντ?λα:
Με το?diesel?να ακροβατε? σε ?να αρκετ? αβ?βαιο μ?λλον, η?βενζ?νη??χει π?ρει ξαν? τα π?νω τη?, κ?τι που επιβεβαι?νουν και οι πωλ?σει?. Οι ν?ε? τεχνολογ?ε? που εξοπλ?ζουν πλ?ον τα βενζινοκ?νητα σ?νολα ?χουν καταφ?ρει να αποδ?δουν περισσ?τερο με την χρ?ση ?λο και λιγ?τερων κυβικ?ν. Αποτ?λεσμα αυτο?, μεγ?λα οχ?ματα με β?ρο? που ξεπερν?νε τον ?να τ?νο, να ?χουν χαιρετ?σει προ πολλο? τι? διψ?φιε??τιμ???και να φλερτ?ρουν με?καταναλ?σει?… diesel.

Η ?παρξη των συγκεκριμ?νων μοντ?λων στην παραπ?νω λ?στα αποδεικν?ει πω? οι μηχανικο? του? ?χουν κ?νει θα?ματα, ?μω? σε τι θ?ση βρ?σκεται το κ?θε ?να και ποιο? ε?ναι ο βασιλι?? τη? οικονομ?α?;?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频