2 φωτογραφ?ε? ?

Τιμ?? και αυτονομ?α ?λων των ηλεκτρικ?ν μοντ?λων τη? αγορ??

Διαβ?στηκε απ? 15235 αναγν?στε? - 24/12/2020

Η αυτονομ?α και η ταχ?τητα φ?ρτιση? ε?ναι το μεγ?λο στο?χημα στον τομ?α τη? ηλεκτροκ?νηση?. Σα? παρουσι?ζουμε τι? τελικ?? τιμ?? των σημαντικ?τερων μοντ?λων με το πρ?γραμμα ?Κινο?μαι Ηλεκτρικ??, την αυτονομ?α και ?τι ?λλο πρ?πει να γνωρ?ζετε.

 
 
Τα αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ?χουν ?δη αρχ?σει να μπα?νουν για τα καλ? στη ζω? μα?, οι ηλεκτροκ?νητε? εκδ?σει? πληθα?νουν συνεχ?? και το μερ?διο αγορ?? που καταλαμβ?νουν αυξ?νεται. Μ?λιστα, στο μ?λλον αναμ?νεται αυτ? η κατ?σταση να ενταθε? ακ?μα περισσ?τερο, με τι? περισσ?τερε? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? να ?χουν ?δη ξεκαθαρ?σει ?τι ?λο και μεγαλ?τερο ποσοστ? τη? γκ?μα? του? θα καλ?πτεται απ? αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λα. ?Πλ?ον, φα?νεται ?τι θα διαμορφωθε? μ?α τ?ση δ?ο επιλογ?ν στην ηλεκτροκ?νηση, ?που στην πρ?τη περ?πτωση θα ?χουμε αυτοκ?νητα με μπαταρ?ε? μικρ?? χωρητικ?τητα? και η αυτονομ?α θα αγγ?ζει τα 200 χλμ., τιμ? που ε?ναι αρκετ? ικαν? να υπερκαλ?ψει τι? καθημεριν?? αποστ?σει? του μ?σου χρ?στη σε αστικ? περιβ?λλον. Στη δε?τερη περ?πτωση, και ?σο θα βελτι?νεται η απ?δοση των μπαταρι?ν, θα ?χουμε αυτοκ?νητα υψηλ?? αυτονομ?α? για μεγ?λα ταξ?δια.?ρθε η στιγμ?, λοιπ?ν, να συγκεντρ?σουμε τα σημαντικ?τερα αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα τη? ελληνικ?? αγορ?? και να δ?σουμε ?μφαση στα στοιχε?α που συγκεντρ?νουν το μεγαλ?τερο ενδιαφ?ρον. Κατ? την ?ρευνα αγορ?? εν?? αμιγ?? ηλεκτρικο? μοντ?λου, μεγ?λη σημασ?α ?χει η χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α?, ο χρ?νο? που απαιτε?ται για τη φ?ρτισ? τη? και ασφαλ?? η αυτονομ?α. Η χωρητικ?τητα ε?ναι ?να απ? τα σημαντικ?τερα χαρακτηριστικ? τη? μπαταρ?α? και εκφρ?ζει π?ση ηλεκτρικ? εν?ργεια μπορε? να αποθηκευτε? σε αυτ?, εν? η μον?δα μ?τρηση? τη? που χρησιμοποιε?ται ευρ?ω? στα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ε?ναι η κιλοβατ?ρα (kWh).

Δεδομ?νου ?τι πλ?ον ?χει τεθε? σε ισχ? το κυβερνητικ? πρ?γραμμα ?Κινο?μαι Ηλεκτρικ??, ?χει μεγ?λο ενδιαφ?ρον να δο?με και π?? διαμορφ?νονται πλ?ον οι τιμ??. Γι αυτ?ν τον λ?γο σα? παρουσι?ζουμε τα αποτελ?σματα τη? μεγ?λη? μα? ?ρευνα?, χωρ?ζοντα? τα αυτοκ?νητα σε κατηγορ?ε? β?σει τη? τελικ?? του? τιμ??.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频