Ποιο μοντ?λο ρ?χνει ?γκυρα και φρεν?ρει καλ?τερα;

Διαβ?στηκε απ? 152980 αναγν?στε? - 13/11/2020

Ο κυρι?τερο? και πρωταρχικ?? παρ?γοντα? ενεργητικ?? ασφ?λεια? ε?ναι με τερ?στια διαφορ? τα φρ?να. Ε?κολα κατανοητ? πω? ?σα λιγ?τερα μ?τρα χρει?ζεται ?να αυτοκ?νητο για να ακινητοποιηθε? απ? μ?α συγκεκριμ?νη ταχ?τητα, τ?σο περισσ?τερε? και οι πιθαν?τητε? να αποφευχθε? κ?ποιο ατ?χημα. Στο συγκριτικ? μα? θ?τουμε ω? ταχ?τητα τα 100χλμ. και μετρ?με π?σα μ?τρα χρει?ζεται το κ?θε μοντ?λο για την πλ?ρη ακινητοπο?ηση του απ? αυτ?.

Την καλ?τερη 10?δα στα B-SUV με το καλ?τερο φρεν?ρισμα, ανο?γει το Hyundai Kona 1.0T 120 PS το οπο?ο για την πλ?ρη ακινητοπο?ηση απ? τα 100χλμ./?ρα απαιτε? 40.0 μ?τρα, τιμ? που αποδεικν?ει π?σο μεγ?λη πρ?οδο? ?χει σημειωθε? στο συγκεκριμ?νο τομ?α απ? το ?χι και τ?σο μακριν? παρελθ?ν. Αμ?σω? μετ? ακολουθε? το Opel Crossland X 1.2T 110 PS το οπο?ο απαιτε? 39.2μ., ακριβ??, εν? σε αυτ? το σημε?ο να υπενθυμ?σουμε πω? ακ?μα και το 1 μ?τρο, ε?ναι τερ?στια διαφορ? στι? συγκεκριμ?νε? μετρ?σει?. Στην 8η θ?ση ακολουθε? το ολοκα?νουργιο Nissan Juke με τον 1.000?ρη κινητ?ρα των 117 ?ππων, το οπο?ο γεμ?το αλλαγ??, πετυχα?νει την πολ? καλ? τιμ? των 38.6μ. και καταφ?ρνει να αναβαθμιστε? απ? την προηγο?μενη γενι? του. ?Στην 7η θ?ση συναντ?με το ?νετο Citroen C3 Aircross 1.2 110 PS το οπο?ο εκτ?? απ? εντυπωσιακ? εμφ?νιση, καταφ?ρνει να φρεν?ρει αρκετ? καλ?, απαιτ?ντα? 38.4μ., τιμ? στην οπο?α βρ?σκεται πολ? κοντ? με 38.2μ. τα Fiat 500X με του? 120 ?ππου?. Ακριβ?? στη μ?ση τη? λ?στα? και σπ?ζοντα? το φρ?γμα των 38μ. ?ρχεται το VW T-Roc 1.0 TSI 115 PS το οπο?ο εντυπωσι?ζει με τα 37.8μ, εν? λ?γο πριν την 4?δα ?ρχεται με φ?ρα το π?ντα value for money SEAT Arona με απαιτ?σει? στα 37.2μ. για τον 1.000?ρη TSI του με του? 115 ?ππου? του. Την κορυφα?α 3?δα ανο?γει το ν?ο Renault Captur το οπο?ο χρει?ζεται 37.1μ. για την πλ?ρη ακινητοπο?ηση του, εν? αρκετ? καλ?τερη επ?δοση πετυχα?νει το ολοκα?νουργιο Peugeot 2008 με τον 1.200?ρη κινητ?ρα 130 ?ππων, στα 36.4μ. τιμ? που του χαρ?ζει και την δε?τερη θ?ση.

Στην κορυφ? βρ?σκεται με μεγ?λη διαφορ? απ? τον ανταγωνισμ?, το ν?ο Skoda Kamiq, το οπο?ο με τον 1.000?ρη TSI των 116 ?ππων καταφ?ρνει να ακινητοποιηθε? απ? τα 100χλμ./?ρα, σε μ?λι? 35.5μ.
?

Μοντ?λο Φρ?να (μ?τρα) 60-100 χλμ. σε δευτ. 80-120χλμ. σε δευτ. Τιμ? (ευρ?)
Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 PS 35.5 8.1 12.0 18.600
Peugeot 2008 1.2 130 PS new 36.4 6.6 9.7 21.400
Renault Captur 1.3 Tce 130 PS 37.1 7.6 11.2 15.980
SEAT Arona 1.0 TSI 115 PS 37.2 7.5 11.1 16.855
VW T-Roc 1.0 TSI 115 PS 37.8 7.4 9.5 19.950
Fiat 500X 1.0 Turbo 120 PS 38.2 8.3 11.9 17.900
Citroen C3 Aircross 1.2 110 PS 38.4 8.9 13.2 17.480
Nissan Juke 1.0 117 PS new 38.6 8.7 15.5 17.900
Opel Crossland X 1.2T 110 PS 39.2 9.6 14.5 21.750
Hyundai Kona 1.0T 120 PS 40.0 8.7 13.4 16.890
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频