Τελικ? κατ?ταξη – π?νακα?

Διαβ?στηκε απ? 152981 αναγν?στε? - 13/11/2020

Το μ?λλον τη? αυτοκ?νηση? ε?ναι ξεκ?θαρα τα B-SUV, τα οπο?α ?λο και βελτι?νονται σε κ?θε τομ?α, κοντρ?ροντα? σταδιακ? τ?σο τι? οδικ?? αντιδρ?σει? των μικρομεσα?ων, ?σο και του? χ?ρου? των station wagon. Φυσικ? ?λα τα αυτοκ?νητα που απαρτ?ζουν το συγκριτικ? μα? αποτελεο?ν σ?γουρε? και αξι?λογε? επιλογ??, ?μω? ?πω? παοδεικν?ουν και τα νο?μερα, το κ?θε ?να απ? αυτ? ?χει και τον προσωπικ? του ?σσο στο μαν?κι. Αυτο εξ?λλου ε?ναι και το ενδιαφ?ρον ?ταν υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ??, ο καθ?να? μπορε? να επιλ?ξει το κορυφα?ο σ?μφωνα με τι? δικ?? του προτεραι?τητε?.?

Μετρ?ντα? λοιπ?ν τ?σο την απ?σταση του φρεναρ?σματο? (100-0μ.), ?σο και τι? επιταχ?νσει? (60-100 και 80-120χλμ./?ρα) καταλ?γουμε στην εξ?? κορυφα?α 3?δα αν? κατηγορ?α.

?

Μοντ?λο Φρ?να (μ?τρα) 60-100 χλμ. σε δευτ. 80-120χλμ. σε δευτ. Τιμ? (ευρ?)
Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 PS 35.5 8.1 12.0 18.600
VW T-Roc 1.0 TSI 115 PS 37.8 7.4 9.5 19.950
Peugeot 2008 1.2 130 PS new 36.4 6.6 9.7 21.400


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频